SHKOLLA PËR INTEGRIME EVROPIANE

Partnerët dhe Mbështetësit: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, Lëvizja Evropiane në Serbi.

Shkolla e Integrimit Evropian në Mitrovicë, është një program  një semestral arsimor për anëtarët e institucioneve publike, shoqërisë civile dhe studentëve nga veriu i Kosovës. Projekti synon të ndihmojë qytetarët të ndjehen më pak të larguar nga subjekti i integrimit evropian. Projekti do të promovojë rëndësinë e njohurive më të medha në punët e BE-së, do të rrisë  ndërgjegjësimin e publikut dhe do të inkurajoj dialogun publik në lidhje me procesin e integrimit evropian. Qellimi kryesor i Shkollës për integrimi Evropiane është të krijojë kuptim më të mirë të politikave të unionit Evropian.  Besohet se kjo do të çojë në përmirësimin e vendimmarrjes në lidhje me politikat ekonomike, politike dhe sociale, si dhe në përmirësimin e bashkëpunimit ndërkufitar dhe përdorim më të mirë të fondeve të para-pranimit në BE.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd