Dixhitalizimi i aksesit të komuniteteve joshumicë në mekanizmat e mbrojtjes së të drejtave institucionale

Qëllimi i projektit:

Plotësimi i boshllëqeve kyçe për sa i përket informacionit të disponueshëm të ofruar nga institucionet e nivelit qendror dhe mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve joshumicë në gjuhën e tyre amtare përmes një fushate gjithëpërfshirëse të ndërgjegjësimit dixhital dhe përpjekjeve pozitive të avokimit.

Kohëzgjatja e projektit:

7 muaj.

Donator:

Ky projekt mbështetet nga Fondi për Zhvillimin e Komunitetit (CDF) dhe financohet nga Projekti i Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida) Human Rightivism’ i përfaqësuar nga Ambasada e Suedisë në Prishtinë.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd