AVANCIMI I TË DREJTAVE TË KOMUNITETVE JO-SHUMICËS PËRMES AKTIVITETEVE DIXHITALE DHE TË AVOKIMIT

Avancimi i të drejtave të komunitetve jo-shumicës përmes aktiviteteve dixhitale dhe të avokimit

Objektivi i përgjithshëm: Adresimi i problemeve kryesore me të cilat përballen komunitetet jo-shumicë të Kosovës në kohën e pandemisë COVID-19 përmes avokimit pozitiv dhe fushatës dixhitale.

Projekti ka rezultatet e mëposhtme:

Rezultati I. Kërkime të bazuara në komunitet, duke rezultuar në: njohuri të thelluara të çështjeve kryesore dhe problemeve me të cilat përballen komunitetet jo-shumicë në kohën e pandemisë COVID-19;

Rezultati II. Fushata Digital, duke rezultuar në: Vetëdije më të madhe dhe njohurive në mesin e pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë e të drejtave të tyre ligjore dhe mekanizmat për mbrojtjen e tyre;

Rezultati III. Përpjekjet pozitive të avokimit, që rezultojnë në: Zgjidhja e disa çështjeve kryesore dhe problemeve me të cilat përballen komunitetet jo-shumicë, të kryera nga institucione të nivelit qendror dhe të lehtësuara nga platforma Empirika.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd