ABER – APLIKACION INFORMATIV PËR KOMUNITETET JOSHUMICË

Objektivi i përgjithshëm:

Plotësimi i boshllëqeve kyçe për sa i përket be informacionit të disponueshëm të ofruar nga institucionet e nivelit lokal/qendror dhe mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve joshumicë në gjuhën e tyre amtare përmes fushatës gjithëpërfshirëse të ndërgjegjësimit dixhital dhe nismave pozitive të avokimit.

Rezultatet e projektit:

Rezultati I. FUSHATA E NDËRGJEGJËSISË DIGJITALE, e cila rezulton në vetëdije dhe njohuri më të madhe në mesin e pjesëtarëve të komuniteteve joshumicë në Kosovë për të drejtat e tyre ligjore dhe mekanizmat për mbrojtjen e tyre;

Rezultati II.  PËRPJEKJE POZITIVE AVOKATIMORE, QË rezultojnë në trajtimin ose zgjidhjen e disa prej çështjeve dhe problemeve kyçe me të cilat përballen komunitetet joshumicë, të kryera nga institucionet e nivelit lokal dhe qendror dhe të ndihmuara nga platforma Empirika.

 

Aplikacioni Aber është i disponueshëm për shkarkim në platformat e mëposhtme: Android (Google Play) dhe iOS (Apple Store).

 

Ky projekt është mbështetur nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e këtij institucioni.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd