ADVOCACY HUB

ADVOCACY HUB

Platformën për përfaqësim të qytetarëve ,,Empirica”, me qëllim që pjesëtarëve të bashkësisë serbe e cila jeton në Kosovë t’ua ofrojmë hapësirën në të cilën ata do të mund të fillojnë iniciativa të tyre dhe të kyçen në proceset e vendimmarrjes. Kjo platformë dëshiron të mbledhë dhe të nxitë përfaqësuesit të sektorit civil në bisedë për tema të rëndësishme për komunitetin serb, zhvillimin e propozimeve të politikave praktike dhe t’ia lehtëson lidhshmërinë e tyre me vendimmarrësin në nivelin qendror dhe lokal. Megjithatë, “Empirica” promovon hulumtimet, punët politike dhe propozimet për zhvillim e politikave të reja të cilat, sipas fakteve empirike, tregojnë që ekzistojnë probleme të caktuara të cilët i mundojnë pjesëtarët e bashkësisë serbe.

iniciativë OPEN

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd