SCHOOL OF EUROPEAN INTEGRATION

Peti ciklus ŠEI biće usmeren na dve široke tematske oblasti: vladavinu prava i održivi razvoj, u okviru kojih će biti organizovane po 4 dvodnevne radionice sa fokusom na uže aspekte i teme. Specijalizovane radionice će se održavati u Mitrovici, kao dvodnevne radionice (četvrtkom i petkom), u periodu od septembra do decembra 2018. godine.

Kako bi polaznicima bliže predstavili znanja i veštine iz specijalizovanih oblasti, teorijska znanja iz specijalizovanih oblasti predstavljena kroz predavanja eksperata biće upotpunjena interaktivnim vežbama i predstavljanjem praktičnih primera kroz studije slučaja – „Case Study“.

Program škole prevashodno je usmeren na pružanje osnovnih znanja o istoriji i funkcionisanju Evropske unije (EU) (institucijama, instrumentima i politikama EU, kao i o procesu evropske integracije i pristupanja EU); kao i sticanje praktičnih veština kroz dvodnevne obuke, poput pisanja projekata za EU fondove, kao i priliku da se tokom studijskih poseta Beogradu i Prištini susretnu sa predstavnicima institucija koje imaju značajnu ulogu u procesu pristupanja EU i predstavnicima civilnog društva koji aktivno učestvuju u procesu evrointegracija.

Ciljevi projekta

Opšti cilj ŠEI je unapređenje znanja i razumevanja EU (njenog istorijata, načina funkcionisanja, institucija, instrumenata i politika) i procesa evropskih integracija, kao i specifičnih znanja i veština od posebnog značaja za lokalnu zajednicu, prevashodno u oblasti vladavine prava i održivog razvoja.

Specifični ciljevi su:

 • Da se povećaju/ojačaju kapaciteti lokalnih lidera, njihova znanja i veštine u specifičnim oblastima od posebnog značaja za lokalnu zajednicu – prevashodno za praćenje reformi u oblasti vladavine prava i sprovođenju projekata koji doprinose lokalnom ekonomskom razvoju;
 • Da se povećaju/ojačaju kapaciteti ključnih lokalnih aktera za aktivno učešće u procesu evropskih integracija i kvalitetan doprinos kroz praćenje ključnih reformi u okviru ovog procesa;
 • Da se unaprede znanja, razumevanja i veština ključnih aktera u specifičnim tematskim oblastima vladavine prava i lokalnog ekonomskog razvoja, koje su od posebne koristi za lokalnu zajednicu.
 • Da se unaprede znanja i razumevanja među ključnim akterima i građanima o EU, evropskim vrednostima, procesu evropske integracije i instrumentima podrške EU regionu Zapadnog Balkana;

Da se umreže ključni akteri, posebno oni okupljeni oko ciljanih tema koje su u fokusu programa ŠEI 2018. godine i razmene iskustva i praksi.

 

Aktivnosti:

 • Priprema i osmišljavanje kurikuluma škole – osmišljavanje novog programskog okvira ŠEI i tematskih fokusa svake radionice
 • Selekcija polaznika ŠEI –definisanje kriterijuma i odabir polaznika. KFOS, EPuS i Aktiv će zajedno definisati kriterijuma za odabir polaznika, aplikacioni formular i vremenski okvir kada će biti i otvoren konkurs. Važan segment u definisanju kriterijuma će biti motivacija polaznika, spremnost na aktivno i redovno učešće, ali i trenutni položaj u lokalnoj zajednici. Aktiv će iskoristiti svoju reputaciju i poznavanje aktera na lokalnom nivou kako bi dodatno motivisao i odabrao odgovarajuće polaznike.
 • Selekcija i priprema predavača – u skladu sa osmišljenim programom, kao i obimnim iskustvom u sprovođenju ŠEI protekle četiri godine kao i drugih treninga i programa obuka, EPuS će mapirati eminentne predavače i stručnjake-praktičare koji će, u skladu sa osmišljenim programom i formatom radionica, na najbolji način predstaviti odabrane teme.
 • Prikupljanje i priprema literature za polaznike programa ŠEI – prikupljanje i priprema literature koja će polaznicima predstaviti osnove EU (struktura, način odlučivanja, politika proširenja, ekonomski sistem, itd); kao i zbirke tekstova odnosno hrestomatije sa originalnim materijalom i pregledom dodatne literature za teme u fokusu svake radionice;
 • Organizacija početne dvodnevne radionice za obe grupe polaznika, koji će obeležiti početak programa ŠEI za 2018. godinu. U okviru početne radionice polaznicima će biti predstavljene osnove nastanka i funkcionisanja EU kroz osvrt na njen istorijat, institucije, ekonomski sistem i ključne oblasti posebnih politika EU. Uz osnove, drugi dan radionice usmeriće fokus predavanja na odnos EU i Zapadnog Balkana, proces stabilizacije i pridruživanja i novu Strategiju proširenja EU za Zapadni Balkan, kao i na konkretne benefite za zemlje regiona (poput instrumenata pomoći EU). Na radionici će učestvovati eksperti i praktičari iz Beograda, Prištine i regiona.
 • Testiranje znanja polaznika – priprema mini-testova o znanju polaznika i obrada rezultata, kako bi se pratio celokupan napredak u znanju i informisanosti polaznika stečen kroz radionice, kao i u odnosu na prethodne generacije polaznika.
 • Organizacija šest specijalizovanih dvodnevnih radionica u okviru dve tematske oblasti, prema programu i kurikulumu škole, uključujući logistiku, rad sa predavačima, i realizaciju radionice;
 • Priprema, obrada i analiza evaluacionih formulara  za ocenjivanje svake radionice, kako bi se pratio kvalitet predavanja, odabranih tema i uslova održavanja ŠEI tokom celog trajanja programa škole, kako bi se unapredio kvalitet i dometi ŠEI.
 • Vidljivosti i komunikacija poziva za konkurisanje, aktivnosti i tema ŠEI, biće obezbeđena pre svega putem veb sajta NVO Aktiva, KFOSa i EPuSa. NVO Aktiv će biti zadužen za motivaciju odabranih ciljnih grupa kako bi se obezbedilo konkurisanje što kvalitetnijih polaznika, kao i za komuniciranje ŠEI i pratećih događaja lokalnim medijima i javnosti.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd