GRATË E KB

Partnerët dhe Mbështetësit: Gratë e KB (United Nations Women) Kosovë

Si pjesë e një projekti të gjerë i cili është në implementim e sipër në veri të Kosovës nga agjencionet e OKB-së, AKTIV u zgjodh si një partner i UN Women për të ndihmuar në zbatimin e komponentit(eve) të projektit të tyre.

Përgjegjësitë e Aktiv-it këtu përfshijnë organizimin e trajnimeve të mbajtura për punonjësit e sektorit publik dhe përfaqësuesit e sektorit të shoqërisë civile, lehtësimin e takimeve mes UN Women, agjencive të tjera të OKB-së dhe përfaqësuesve të mekanizmave koordinues të përbërë nga përfaqësuesë të institucioneve publike vendore.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd