RAZVOJ KAPACITETA ČLANOVA KOORDINACIONOG MEHANIZMA ZA SPROVOĐENJE AKCIONIH PLANOVA ZA BORBU PROTIV PORODIČNOG NASILJA U SEDAM OPŠTINA NA KOSOVU U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA AGENCIJE UN WOMEN „ZAUSTAVLJANJE NASILJA NAD ŽENAMA: PRIMENA NORMI, PROMENA SVEST

Opis projekta: Svrha projekta je podrška institucijama na lokalnom nivou u unapređenju usluga žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i u ispunjavanju njihovih obaveza vezanih za pružanje usluga osobama koje su preživele nasilje u skladu sa CEDAW (Konvencijom o ukidanju svih oblika diskriminacije žena), Istanbulskom konvencijom kao i Nacionalnom strategijom Kosova i Akcionim planom 2016-2020 za zaštitu od porodičnog nasilja.

Projekat ima za cilj pružanje podrške članovima Koordinacionih mehanizama u sedam opština na Kosovu kroz razvoj njihovih kapaciteta za sprovođenje i /ili praćenje sprovođenja Akcionih planova za borbu protiv nasilja u porodici, kao i za veće angažovanje na razvoju lokalnih politika, zagovaranju i lobiranju na lokalnom i centralnom nivou radi poboljšanja usluga za žrtve nasilja.

Članstvo Koordinacionih mehanizama za borbu protiv porodičnog nasilja čine predstavnici policije, pravosuđa, Centara za socijalni rad, opštinskih kancelarija za rodnu ravnopravnost, opštinskih odeljenja za obrazovanje, zdravstvenih institucija, ženskih odborničih grupa, Službe za zapošljavanje, advokati žrtava i predstavnici organizacija civilnog društva uključujući i sigurne kuće (ako postoje). Projekat se realizuje u opštinama Gnjilane, Đakovica, Dragaš, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

U glavne aktivnosti projekta spadaju revizija opštinskih Akcionih planova za borbu protiv porodičnog nasilja u ciljnim opštinama; obuka na temu zagovaranja i lobiranja za članove Koordinacionih mehanizama; razvoj metodologije za praćenje nivoa implementacije Akcionih planova; početno i krajnje istraživanje o implementaciji Akcionih planova; objavljivanje rezultata istraživanja i preporuka za bolje sprovođenje Akcionih planova; obeležavanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja kroz kampanju zagovaranja; promocija rada Koordinacionih mehanizama i njihove uloge u borbi protiv nasilja u porodici i organizovanje redovnih dvomesečnih sastanaka Koordinacionih mehanizama u sedam ciljnih opština.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd