JAČANJE UČEŠĆA OCD IZ REDOVA ZAJEDNICE KOSOVSKIH SRBA U PROCESU ODLUČIVANJA NA CENTRALNOM NIVOU NA KOSOVU

Opšti cilj ovog projekta je jačanje sposobnosti učešća, formulisanja politika i zastupanja organizacija civilnog društva kosovskih Srba (OCD) u institucijama na centralnom nivou na Kosovu, kako bi se ispunili različiti interesi nevećinskih zajednica, posebno zajednice kosovskih Srba, što bi se odrazilo na procese donošenja odluka na centralnom nivou, vladinim politikama i nacionalnim strategijama. U tom cilju, zagovaračka platofrma Empirika, koju vodi NGO AKTIV, sprovešće tri seta aktivnosti (tzv. SoAs; isključujući aktivnosti planiranja i pripreme) koje će za posledicu imati tri glavna rezultata:

1) SoAs 1: Inicijative koje povećavaju učešće i kapacitete za praćenje OCD kosovskih Srba u institucijama na centralnom nivou, vladinim konsultativnim mehanizmima i platformama nacionalnih politika; –> Rezultat 1) Povećano učešće, saradnja i komunikacija OCD kosovskih Srba sa institucijama na centralnom nivou (donosiocima odluka) i poboljšani kapacitetima za pažljivo praćenje tekućih kulturnih, društvenih, političkih i ekonomskih dešavanja.

2) SoAs 2: Inicijative koje podržavaju profesionalizaciju formulisanja politika organizacija članica Empirike i veštine za njihovo sprovođenje, koje će im posledično pomoći u procesima pisanja predloga politika; –> Rezultat 2) Povećana informisanost Vlade Kosova o problemima i rešenjima u vezi sa pravima nevećinskih zajednica na Kosovu, posebno onih koja se tiču zajednice kosovskih Srba.

3) SoAs 3: Inicijative za poboljšanje sposobnosti OCD kosovskih Srba da se zalažu za sprovođenje politika i komuniciranja predloga politika sa institucijama na centralnom nivou i donosiocima odluka; –> Rezultat 3) Sprovođenje praktičnih politika od strane institucija na centralnom nivou u cilju unapređenja prava nevećinskih zajednica na Kosovu, posebno onih koja se tiču zajednice kosovskih Srba.

Ovaj projekat podržava program Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF) „EJA Kosovo“, koji sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Švedska i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Trajanje projekta je 14 meseci.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd