OLAKŠAVANJE PRISTUPA LIČNIM DOKUMENTIMA

Opšti cilj projekta u skladu je sa jednim od pet ciljeva NVO Aktiv: Ojačati posvećenost institucija lokalnih i centralnih nivoa vlasti promociji i zaštiti ljudskih prava i demokratskom procesu donošenja odluka.

Posebni ciljevi koje će projekat težiti da ostvari su:

1. Olakšavanje procesa integracije na severnom Kosovu kroz adresiranje prepreka koje se javljaju pri dobijanju dokumenata izdatih od strane kosovskih vlasti.

2. Premošćavanje jaza između institucija i građana kroz pružanje sveobuhvatnih i lako razumljivih informacija o proceduri apliciranja za državljanstvo.

3. Promovisanje uloge institucije Ombudsmana u adresiranju institucionalnih zloupotreba i nepravilne primene zakona.

Kako bi ostvarila pobrojane ciljeve, NVO Aktiv će preduzeti sledeće aktivnosti:

1. Pisanje informativne brošure na srpskom i romskom jeziku koja će objasniti proceduru apliciranja za državljanstvo, lična i putnička dokumenta.

Informacije prikupljene kroz intervjue biće objavljene u brošuri koja će biti deljena građanima na javnim diskusijama i promovisana na društvenim mrežama sa ciljem da se građanima koji imaju problema sa dobijanjem dokumenata pruže potrebne informacije.

2. Organizovanje kampanje podizanja svesti koja će predstaviti brošuru i promovisati instituciju Ombudsmana, a satojaće se od četiri diskusije, po jedne u svakoj opštini, i kampanje na drušvenim mrežama.

Javne diskusije će služiti da informišu građane o pravima i procedurama za prijavljivanje diskriminacije ili nepravilne implementacije Zakona o ombudsmanu. Diskusije će takođe biti prilika za prijavljivanje drugih problema sa kojima se građani ovih opština suočavaju pri pristupanju validnih dokumenata.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd