OBEZBEĐIVANJE ODRŽIVOG OKVIRA ZA GRAĐANSKO UČEŠĆE I DEMOKRATSKI PROCES DONOŠENJA ODLUKA NA NIVOU LOKALNIH I CENTRALNIH INSTITUCIJA NA KOSOVU

Partneri i finansijska podrška:

Švajcarska kancelarija za saradnju na Kosovu, Ministarstvo spoljnih poslova Danske i Kosovska fondacija za civilno društvo

Cilj projekta je da održi odlučnost organizacije da doprinese pluralizmu i inkluziji u procesu donošenja odluka na Kosovu, i to onih odluka koje kao preduslov stvaranja demokratskog i tolerantnog društva uzimaju u obzir interese i potrebe nevećinskih zajednica.

Rezultati:

1. Poboljšanje demokratskih praksi u procesu donošenja odluka na Kosovu kroz osmišljeno uključivanje srpskog civilnog sektora u javne politike.

2. Poboljšanja dinamika saradnje između centralnih institucija i nevećinskih zajednica.

3. Prošireni kapaciteti srpskih organizacija građanskog društva u mogućnostima uticanja na političke događaje na Kosovu.

Aktivnosti

1. Aktivnost 1.1. Forum za otvoreni dijalog: Suočavanje stavova

2. Aktivnost 1.2 Mitrovački društveni klub

3. Aktivnost 1.3 Odgovorno mesto

4. Aktivnost 1.4 Stvaranje trojezičnog sistema deljenja informacija o AKTIV-u

5. Aktivnost 2.1 Trening program o političkom sistemu na Kosovu

6. Aktivnost 2.2 Obezbeđivanje stručnjaka za podršku u istraživanju: konsultantske usluge na nacionalnom nivou

7. Aktivnost 2.3 Obezbeđivanje podrške za poboljšanje kvaliteta istraživačkih aktivnosti

8. Aktivnost 2.4 Objavljivanje dva godišnja istraživanja „Analiza trendova“

9. Aktivnost 2.5 Objavljivanje 4 predloga praktičnih politika usmerenih prema kosovskim vlastima

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd