KREIRANJE DVOJEZIČNOG KOSOVA

NVO Aktiv sa zadovoljstvom najavljuje predstojeći projekat u saradnji sa MSP Kraljevine Norveške, koji će se fokusirati na kreiranju bilingvalnog Kosova. Projekat “Kreiranje dvojezičnog Kosova” ima za cilj da uspostavi održive promene u okviru praktičnih politika i praksi institucija, koje su u vezi sa nedostacima i zloupotrebama pri implementaciji Zakona o jezicima na Kosovu.

U okviru projekta će se koristiti “pozitivan” metodološki postupak zagovaranja, u okviru kog će se dokazani inputi prepoznati u inkluzivnim procesima uz učešće korisnika biti upotrebljeni u svrhu asistiranja vladinim institucijama u procesu izmena zakonskih odredbi, praktičnih politika i praksi, koji su uzrok diskriminacije pri upotrebi jezika na Kosovu.

Generalno govoreći, projekat će se fokusirati na relevantne donosioce odluka na Kosovu, koji mogu da dovedu do željenih promena. U cilju povećanja verodostojnosti najavljenih promena, zahtevi će biti zasnovani na pouzdanim preporukama koje će biti bazirani na važećem zakonodavnom sistemu. Preporuke će biti zasnovane na dokazima koje su identifikovane direktno od strane pogođenih zajednica, nakon proces upoznavanja sa čitavim nizom jezičkih prava zagarantovanih zakonom.

Cilj ovog projekta da dopre do, sarađuje i pomogne srpskoj zajednici na Kosovu, kosovskim Albancima u opštinama sa srpskom većinom, izabranim predstavnicima srpske zajednice u kosovskom parlamentu i vladi, Kancelariji poverenika za jezike, kao i kosovskoj vladi i njenim institucijama.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd