AKTIVNI GRAĐANI

Donator: Međunarodni Centar Olof Palme

Trajanje projekta: 01.01.2019- 31.12.2019

Opis projekta: Projekat ima za cilj povećanje učešća formalnih grupa građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, a sprovodi se na teritoriji osam opština nastanjenih sa većinskim srpskim stanovništvom: Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Gračanica, Novo Brdo, Štrpce i Parteš.

Specifični cilj projekta je da se identifikuju potrebe formalnih grupa građana (posebna pažnja biće posvećena učešću žena i mladih) kao i da se poveća njihovo učešće u aktivnim lokalnim zagovaračkim inicijativama radi postizanja zadatih ciljeva.

Istovremeno, akcija predviđena u oviru ovog projekta, obezbeđuje direktnu asistenciju relevantnim opštinskim vlastima u procesu povećanja odgovornosti, uključenosti i transparentnosti postojećeg načina upravljanja.

Predložene aktivnosti unutar projekta  osmišljene su da bi se postigli sledeći rezultati:

Rezultat 1: Povećan kapacitet i mogućnosti za učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou;

Rezultat 2:  Utvrđen način za uključenje žena u procese donošenja odlika na lokalnom nivou kao i u lokane sisteme upravljanja a ujedno i identifikovane mere za otklanjanje nejednakosti;

Rezultat 3: Uspostavljanje objektivnog i merljivog mehanizma za procenu efikasnosti rada opštinskih vlasti pri rešavanju potreba građana;

Aktivov projektni tim, identifikovao je lokalne koordinatore za svaku opštinu koji će biti odgovorni za vezu između lokalnih zajednica i njhovih lokalnih predstavnika. Pored toga, koordinatori će organizovati sastanke sa stanovnicima/građanima iz gore navedenih opština.

Svaka grupa građana/stanovnika  imaće priliku da se sastane sa svojim lokalnim predstavnicima.

Štaviše, projektni tim Aktiv-a sačiniće izveštaj o transparentnosti za sve opštine, koji će se meriti prethodno utvrđenom metodologijom. Pored toga, projektni tim NVO Aktiv, izradiće Izveštaj o rodnoj ravnopravnosti na lokalnim rukovodećim pozicijama.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd