RRITJA E PJESËMARRJES SË OSHC-VE SERBE NË PUNËN DHE MONITORIMIN E KOMISIONEVE PARLAMENTARE

Partnerët dhe Mbështetësit: Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në përpjekjet për avokim dhe lobim të OSHC-ve të Veriut të Kosovës në nivel qendror. Duke krijuar lidhje të ngushta ndërmjet OSHC-ve të Kosovës Veriut dhe Komiteteve të Kuvendit në nivel qendror, duhet të krijohet një kanal i drejtpërdrejtë për komunikimin e nevojave të qytetarëve të Veriut të Kosovës.

Grupi i synuar: Komuniteti serb i Kosovës, anëtarët e OShC-ve të Platformës për Analiza dhe Hulumtim, deputetët e parlamentit.

Përfituesit përfundimtarë: Anëtarët e OShC-ve të Platformës për Analiza dhe Hulumtim.

 

R1: Së paku 12 seanca të komitetit (3 per një komitet) dhe të paktën 2 seanca plenare të Kuvendit të Kosovës të vëzhguara nga organizatat, anëtarët e Platformës për Analiza dhe Hulumtim.

R2: Kanalet e komunikimit dhe bashkëpunimit në mes të përfaqësuesve të 10 OSHC-ve të Veriut të Kosovës dhe komisioneve parlamentare mirëmbahen dhe fuqizohen;

R3: Së paku 4 iniciativa avokuese lançohen në drejtim të Parlamentit;

R4: Publiku i gjerë njoftohet me nismat dhe praktikat parlamentare mbi çështjet me interes të veçantë për komunitetin serb;

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd