NDËRTIMI I KAPACITETEVE TË SHOQËRISË CIVILE NË VERI TË KOSOVËS PËRMES FONDIT SLLOVAK BALLKANIK I POLITIKAVE PUBLIKE

Partnerët dhe Përkrahësit: SlovakAid

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë procesin e demokratizimit në veri të Kosovës duke ndarë përvojat e shoqërisë civile sllovake në demokraci pjesëmarrëse. Falë  35,000, €  grant i fituar nga Fondi Sllovak Ballkanik i Politikave Publike, ne jemi në gjendje të rrisim përfshirjen e të rinjve në politikat publike dhe  në qeverisje të mirë. Para zbatimit të projekteve të vogla të komunitetit, projekti aplikues do të pergadisë seanca trajnuese për përfituesit e grantit në mënyrë që ti njoftoi ata  më format efektive të pjesëmarrjes qytetare  në menyrë që të përfitojë shoqëria. Përgjatë implementimit të projektit, përfituesit e grantit do të jenë në gjendje të konsultohen me mentorë sllovak të cilët do të ndajnë përvojën sllovake në ndërtimin e një shoqërie civile aktive.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd