KOMUNITETI / ASOCIACIONI I KOMUNAVE SERBE –KONSULTIMI ME QYTETARËT

Partnerët dhe Përkrahësit: KFOS

Qëllimi kryesor i këtij projekti është të fitojmë një kuptim më të mirë të perspektivës së komunitetit për Marrëveshjen e Brukselit – “Asociacioni / Bashkësia e komunave serbe ‘(ASM). Ky projekt ka për qëllim të përfshijë të gjitha këto perspektiva në dialogun politik duke avokuar se të gjithë aktorët e përfshirë i marrin në konsideratë shqetësimet e komunitetit të duhur.

Gjatë aktiviteteve të projektit, do të kryhet hulumtimi  mbi krijimin, rolin dhe kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe. Do të shprehen shqetësimet e qytetarëve dhe do të paraqiten rekomandime për palët e interesuara.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd