AVOKIMI PËR ÇËSHTJET MË TË RËNDËSISHME TË KOMUNITETEVE PAKICË

Donator: Olof Palme International Center

Qëllimi i përgjithëm i projektit është që të gjeneroj vrull social dhe politik që të adresoj çështjet nga sfera ekonomike, sociale dhe politike të cilat janë preokupim i komuniteteve pakicë në Kosovë. Në këtë aspect, projekti do të ketë rezultatet e mëposhtme:

Rezultati 1. REZULTATET E PËRPJEKJES PËR AVOKIM NË: ngritjen e vetëdijes për çështjet dhe problemet me te cilat ballafaqohen komunitetet pakicë, krahas akterëve politik dhe institutcional në nivelin qëndror:

Rezultati II.  SINERGJIA ME OSHCtë TJERA DUKE REZULTUAR NË ngritjen e bashkëpunimit ndërmjetë iniciativave të shoqërisë civile sektor ky i cili merret me çështje të ngjashme, ngritjen e nivelit për iniciativë për marrjen sistematike të problemeve në zbatimin e ligjeve për të drejtat e komuniteteve pakicë.

REZULTATI III. KAMPANIA PUBLIKE VETËDIJËSUSE DUKE REZULTUAR NË vetëdijsim të mire dhe njohuri për publikun dhe të drejtat e tyre ligjore.

Ky projekt do të transmetojë shumë mësime të mësuara, rrjete të krijuara dhe metodologji të vërtetë të punësimit përmes kurseve të projekteve të Aktivit te mbeshtetura nga Olof Palme, qendra nderkombetare, Qytetarët Aktiv. Me fjale te tjera, mund te pershkruhet gjeresisht si nje lloj transferi i kendshem nga projekti i drejtuar per avokim ne nivelin lokal e per tu drejtuar per avokim ne nivelin qëndror duke perdorur praktikat dhe pervojat me te mira te marra gjata kurseve te Qytetaret Aktiv.

Ne pergjithsi Aktiv qasja përmes zbatimit të aktiviteteve të projektit do të sigurojë:

  • Ngritjen e thellësisë së shkallës me të cilin projekti mund te identifikoj dhe avokoj nevojat e komunitetit,
  • Themelimi kuptimplote dhe i qendrushem sktruktural me te tjeret, iniciativa te ngjashme ne sektorin e OJQ-ve te cilat jane te drejtuara per avokim dhe mbrojte te te drejtave te minoriteteve,
  • Shënon fokus te qarte per avokim dhe nderhyrjet e nivelit politik per te siguruar qendrueshmerine e projektit;
  • Hap rrugën për bashkëpunim / sinergji më të frytshme me nisma të ngjashme të OShC-ve.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd