PREDSTAVLJENA MAPA PUTA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI

NVO Aktiv je 27. jula na konferenciji u Prištini predstavila predlog praktične politike “Mapa puta za borbu protiv korupcije i povećanje transparentnosti” u šest opština sa srpskom većinom – Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić, Zvečan, Gračanica i Štrpce.

Izveštaj je deo projekta “Jačanje transparentnosti i vladavine prava u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom”, koji sprovodi NVO Aktiv Mitrovica u partnerstvu sa Centrom za zastupanje demokratske kulture (ACDC) uz finansijsku podršku Biroa Stejt Departmenta za međunarodnu borbu protiv opojnih droga i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL).

Pored analize zakonodavnog okvira, prikaza trenutnog stanja korupcije i izazova antikorupcijskih mehanizama, ovaj Izveštaj pojašnjava predloge borbe protiv korupcije opštinama na Kosovu.

Polazeći od toga da je prema brojnim izveštajima međunarodnih organizacija korupcija na Kosovu prisutna i da su učinjeni mali i simbolični pomaci u pogledu sistemske borbe protiv korupcije, ukazuje se da je ključna borba protiv korupcije na lokalnom nivou, jer opštine pružaju građanima usluge koje bi trebalo da olakšaju njihov život na teritoriji na kojoj žive i rade.

Mapa puta se osvrće i na istraživanje (NVO Aktiv i ACDC) iz druge polovine 2021. o stavovima građana u pogledu korupcije i njenog uticaja na njihove zajednice i rad lokalnih organa u opštinama Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić, Zvečan, Gračanica i Štrpce. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji nezadovoljstvo građana ovih šest opština u pogledu transparentnosti i korupcije.

Izveštaj ukazuje da se u Strategiji za borbu protiv korupcije 2021-2023, koju je 2020. usvojila Agencija za borbu protiv korupcije, na uopšten način govori o korupciji, bez smernica za opštine po tom pitanju.

U razgovorima sa predstavnicima partnerskih opština došlo se do zaključka da postoji potreba ne samo za mapom puta već i konkretnim dokumentom koji bi sve opštine mogle koristiti u procesu izrade svog plana borbe protiv korupcije.

„Zato je nužno da upravo na tom nivou, dakle na lokalnom nivou uprave, postoji jasan, nedvosmislen i realan plan koji bi omogućio borbu protiv bilo kakvog vida korupcije“, piše u Izveštaju.

Mapa puta je utvrdila da Agencija za antikorupciju na Kosovu ili druga javna institucija u skladu sa svojom mandatom nije opštinama na Kosovu pružila mogućnost izrade sopstvenog plana. Utvrđeno je da za tim postoji potreba, stoga je ovom Mapom puta predloženo da prvi korak u borbi protiv korupcije bude donošenje Akcionog plana u borbi protiv korupcije u opštini.

„Takav plan bi trebalo da sadrži jasnu analizu opštinskog konteksta, preventivne antikorupcijske mehanizme, pokazatelje na osnovu kojih se meri korupcija, kao i načine za upravljanje rizicima i njihovo uklanjanje“, predlaže se ovim Izveštajem.

Pored toga, MAPA PUTA nudi više od 40 praktičnih preporuka za borbu protiv korupcije i povećanje transparentnosti u opštinama, kao što su reorganizacija postojećih i upostavljanje novih mehanizama, procena rizika, kontrola i nadgledanje, objave ugovora, spiskova, edukacija, i slično.

Za sve komentare i dodatna pitanja u vezi sa izveštajem možete nam pisati na office@ngoaktiv.org.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd