POZIV ZA PONUDE

Ime:                 NVO AKTIV

Adresa:            Kralja Petra I, 183a, Mitrovica

E-mail:            info@ngoaktiv.org

Rok za podnošenje ponuda:     21.02.2024

 

NVO AKTIV sprovodi projekat „KOHEZIVNA BUDUĆNOST – Izgradnja otpornih zajednica kroz socijalnu koheziju i međuetničku/međureligijsku razmenu“. U okviru realizacije ovog projekta, organizacija želi da organizuje neke aktivnosti za koje je neophodno adaptiranje, saniranje i krečenje kancelarijskih prostora.

 

Uslovi za učešće:

Svi zainteresovani trebaju dostaviti svoju ponudu kako je predviđeno opštim i posebnim uslovima ovog poziva do 21.02.2024, na e-mail adresu: info@ngoaktiv.org ili na poštansku adresu Kralja Petra I, 183a, Mitrovica

 

Način procenjivanja:

 

Kako se radi o 4 različite prostorije na lokacijama u Zvečanu, Severnoj Mitrovici, Leposaviću i Zubinom Potoku, ponudilac će morati da ide na lice mesta radi uvida, snimanja situacije i procene troškova.

Za fizički pristup lokacijama  pozvati:

+381658288349

+38349627854

 

 

Opšte tehničke specifikacije:

 

Svi radovi Svi radovi moraju biti u skladu sa tehničkim standardima u građevinarstvu

Pružanje ove usluge se treba ostvariti u periodu 23.02 2024-28.02.2024.

 

 

Opšti uslovi:

  • Subjekti moraju biti redovno registrovani i licencirani za predmet delatnosti traženih usluga;
  • Prednost imaju registrovani subjekti sa delatnošću u opštinama koje su predmet ovog poziva
  • Dostavljanje ponude će se vršiti putem e-pošte na adresu organizacije info@ngoaktiv.org ili na poštansku adresu Kralja Petra I, 183a, Mitrovica u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
  • Uplata subjekta se vrši bankovnim transferom nakon prijema usluge i izdavanja odgovarajuće fakture.

 

U svojoj ponudi ponuđač mora navesti sve podatke o osobi za kontakt. Takođe, ponuđači, pored popunjene finansijske ponude, koja mora biti u evrima i PDV mora biti uračunat u cenu/cenu, moraju dostaviti i sledeću dokumentaciju:

  • Dozvola za obavljanje delatnosti/Rešenje o registraciji biznisa;
  • Finansijska ponuda za svaki proizvod prema gornjoj tabeli.
  • Broj bankovnog računa.

 

Ponudilac koji ponudi uslugu po najnižoj ceni i u skladu sa tehničkim specifikacijama prema pozivu biće obavešten da potpiše ugovor.

 

 

 

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd