Održan seminar na temu podrške i pristupu pravdi i ljudskim pravima

U periodu od 19. do 21. maja u Vrbnici, kod Prizrena, u organizaciji NVO Aktiv u saradnji sa NVO ACDC, održan je seminar na temu „Podrška pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice“, uz podršku misije UNMIK-a.

Seminar je okupio sudije, advokate, predstavnike Probacione služba, civilnog sektora, kojima su stručnjaci sa Kosova preneli ekspertski osvrt u oblasti podrške pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice, sa posebnim fokusom na korišćenje alternativnih sankcija i alternativnih kazni rada u javnom interesu.

Razmatrane su prakse i iskustva Osnovnih sudova na Kosovu i Probacionih službi u opštinama Južna Mitrovica, Gnjilane, Uroševac i Gračanica, identifikovanjem načina za poboljšanje efikasnosti primene alternativnih kazni u Mitrovačkom regionu, pritom ne zadirući u diskreciono pravo sudija prilikom odabira vrste i visine sankcija.

Na seminaru su razmatrane sledeće teme – problemi i izazovi Probacione službe, krivične sankcije koje su nedovoljno zastupljene, kako izgleda saradnja probacione službe sa sudom i javnim službama, kakav je kapacitet probacione službe u nadgledanju i izveštavanju o sprovođenju krivičnih sankcija, analizirani su primeri dobre prakse u regionu i EU.

“Nakon sprovedene ankete od strane NVO Aktiv došlo se do zaključka, shodno odgovorima ispitanika, da se kazna rada u javnom interesu nedovoljno često izriče, da postoje uslovi za češću primenu ove kazne, jer veliki broj ispitanika smatra da bi se i tom kaznom u velikom broju slučajeva ispunila svrha kažnjavanja”, saopštila je NVO Aktiv.

Takođe, istražujući savremena krivična zakonodavstva dolazi se do zaključka da postoji tendencija za sve većom primenom alternativih vidova kažnjavanja kojima se adekvatno može postići svrha kažnjavanja, što je u skladu sa savremenim pristupom koji akcenat stavlja na resocijalizaciju, pre nego na retribuciju izvršilaca krivičnih dela.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd