Posetili su nas studenti iz Danske.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd