OJQ Aktiv më 27 korrik, në një konferencë në Prishtinë, prezantoi propozimin praktik të politikave “Udhërrëfyes për luftën kundër korrupsionit dhe rritjen e transparencës” në gjashtë komuna me shumicë serbe – Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Lleposaviq, Zveçan, Graçanicë dhe Shtërpcë.

Raporti është pjesë e projektit “Forcimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë serbe në Kosovë”, i cili po zbatohet nga OJQ Aktiv Mitrovica në partneritet me Qendrën për Avokim të Kulturës Demokratike (ACDC), me mbështetjen financiare të Byrosë së Departamentit të Shtetit për Luftën Ndërkombëtare kundër Narkotikëve dhe Zbatimin e Ligjit (Byroja për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit – INL).

Krahas analizës së kornizës legjislative, prezantimit të gjendjes aktuale të korrupsionit dhe sfidave të mekanizmave kundër korrupsionit, ky Raport sqaron propozimet për luftën kundër korrupsionit për komunat në Kosovë.

Duke u nisur nga fakti se sipas raporteve të shumta të organizatave ndërkombëtare, korrupsioni është prezent në Kosovë ndërsa janë bërë përparime të vogla dhe simbolike në luftën sistematike kundër korrupsionit, theksohet se lufta kundër korrupsionit është kyçe në nivelin lokal, sepse komunat u ofrojnë qytetarëve shërbime që duhet t’ua lehtësojnë jetën në territorin ku ata jetojnë dhe punojnë.

Udhërrëfyesi gjithashtu i referohet hulumtimit (OJQ Aktiv dhe ACDC) nga gjysma e dytë e vitit 2021, mbi qëndrimet e qytetarëve në lidhje me korrupsionin dhe ndikimin e tij në komunitetet e tyre dhe punën e autoriteteve lokale në komunat e Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq, Zveçan, Graçanicë dhe Shtërpcë. Rezultatet e hulumtimit treguan se ka pakënaqësi te qytetarët e këtyre gjashtë komunave sa i përket transparencës dhe korrupsionit.

Udhërrëfyesi tregon se Strategjia për luftën kundër korrupsionit 2021-2023, e cila është miratuar në vitin 2020 nga Agjencia Kundër Korrupsionit, flet për korrupsionin në mënyrë të përgjithshme, pa udhëzime për komunat për këtë çështje.

Në diskutimet me përfaqësuesit e komunave partnere, u konstatua se ka nevojë jo vetëm për një udhërrëfyes, por edhe për një dokument konkret që të gjitha komunat të mund ta përdorin në procesin e zhvillimit të planit të tyre kundër korrupsionit.

“Prandaj është e nevojshme që pikërisht në atë nivel, pra në nivelin të administratës lokale, të ketë një plan të qartë dhe realist që do të mundësonte luftën kundër çdo forme korrupsioni”, thuhet në raport.

Udhërrëfyesi ka vërtetuar se Agjencia Kundër Korrupsionit në Kosovë, apo ndonjë institucion tjetër publik në përputhje me mandatin e saj, nuk u ka ofruar komunave në Kosovë mundësinë për të zhvilluar planin e tyre. Është konstatuar se ka nevojë për këtë, prandaj ky Udhërrëfyes propozon që hapi i parë në luftën kundër korrupsionit të jetë miratimi i Planit të Veprimit në luftën kundër korrupsionit në komunë.

“Një plan i tillë duhet të përmbajë një analizë të qartë të kontekstit komunal, mekanizmat parandalues ​​kundër korrupsionit, treguesit në bazë të të cilëve matet korrupsioni, si dhe mënyrat për menaxhimin e rreziqeve dhe eliminimin e tyre”, sugjeron ky raport.

Përveç kësaj, UDHËRRËFYESI ofron më shumë se 40 rekomandime praktike për luftimin e korrupsionit dhe rritjen e transparencës në komuna, si riorganizimi i mekanizmave ekzistues dhe krijimi i mekanizmave të rinj, vlerësimi i rrezikut, kontrolli dhe monitorimi, publikimi i kontratave dhe listat, edukimin, etj.

Për të gjitha komentet dhe pyetjet shtesë në lidhje me raportin, mund të na shkruani në office@ngoaktiv.org.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd