OJQ Aktiv sjell një podcast të ri në kuadër të projektit “Grupi Qytetar për Veprim të Shpejtë” (RRCG), lidhur me monitorim e zbatimit të masave të institucioneve qendrore dhe lokale të Kosovës në luftën kundër pandemisë COVID-19 dhe pasojat e saj në vendbanime të komuniteteve joshumicë.

Në podkastin e theksojmë se sa shumë pandemia, përveç shëndetit, ka shkaktuar edhe probleme të tjera për komunitetet në Kosovë. Një nga çështjet kryesore ishte qasja në informacione publike ne lidhje me kontrollin dhe masat mbrojtëse nga koronavirusit.

Pse është kështu, sa kanë arritur institucionet lokale dhe qendrore t’u përgjigjen nevojave të komuniteteve, në çfarë vështirësitë kanë hasur komunitetet, cili është mekanizmi për monitorimin e ushtrimit të këtyre të drejtave?

Për këto dhe çështje të tjera gazetari Darko Dimitrijeviq ka biseduar me Drejtorin ekzekutiv të OJQ-së Aktiv, Miodrag Miliqeviq.

LINK

Puna e Grupit të Veprimit të Shpejtë Qytetar mbështetet nga Fondi i Demokracisë Ballkanike (BTD GMF).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd