Zaokružen proces parcipativnog planiranja socijalnih usluga

Sa poslednjim sastancima Savetodavnih grupa održanih u prethodnom mesecu u opštinama Štrpce, Peć i Leposavić, zaokružili smo proces parcipativnog planiranja socijalnih usluga (PSSP) u pomenutim opštinama.

Tokom sastanaka sumirali smo rezultate koji su ostvareni u prvoj godini implementacije Akcionih Planova za sprovođenje Opštinskih strategija za poboljšanje socijalnih i porodičnih usluga, kao i eventualne i neophodne izmene koje treba uneti u Akcione planove za naredni period. Uz pomoć konsultanata koje je angažovao NVO Aktiv, Akcioni planovi su izmenjeni i dostavljeni elektronskim putem svim članovima Savetodavnih grupa na oba jezika. Takođe, Aktiv je podelio i prevode opštinskih strategija i akcionih planova na engleski jezik, a za potrebe prikupljanja novčanih sredstava za implementaciju ovih akcionih planova u budućnosti.

Savetodavne grupe su formirane u okviru ALVED projekta za izradu Opštinskih strategija za poboljšanje socijalnih i porodičnih usluga, a čine ih predstavnici opština i organizacija civilnog društva. Nakon niza sastanaka i radionica i uz tehničku pomoć konsultanata, gde su razmatrane najugroženije kategorije lokalnih stanovnika, izazovi i nedostaci u pružanju socijalnih usluga, Savetodavne grupe su izradile nacrte Opštinskih strategija sa Akcionim planovima za poboljšanje socijalnih i porodičnih usluga 2022 – 2024, koje su dostavljene Skupštinama Opština i gradonačelnicima na dalju procedure.

Ove dokumente je Skupština Opštine Štrpce usvojila 24. septembra 2021. Skupština Opštine Peć 30. septembra iste godine, a Skupština Opštine Leposavić 5. jula 2022.

Aktiv se srdačno zahvaljuje svima koji su uzeli učešće u radu Savetodavnih grupa ALVED projekta, a na korist i dobrobit svojih sugrađana.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd