Izveštaj povodom situacije nastale kao posledica odluke CBK

Pozadina

Centralna banka Kosova objavila je u februaru 2024. saopštenje u kojem se navodi da je evro jedina valuta na Kosovu. NLB Komercijalna banka, jedina banka koja legalno može koristiti i menjati dinare, najavljuje zatvaranje filijala 29. februara širom Kosova. Poštanska štedionica ostaje jedina banka koja posluje u dinarima na Kosovu. Konvoji koji prevoze dinare prema Kosovu su zaustavljeni. Pošte su bez novca, dok Postanska štedionica u početku vrši isplate u evrima sa limitom od 100 evra dnevno. Nakon nekoliko dana, isplate se vrše u dinarima sa dnevnim limitom do 10.000 dinara[1]. Premijer Kosova i CBK navode da svi mogu lako otvoriti račune u evrima i da se u Mitrovici u kafićima plaća u evrima[2][3]. Petar Petković i Aleksandar Vučić tvrde da su ovi potezi Prištine usmereni protiv srpske zajednice, kako bi oterali Srbe sa Kosova, što bi moglo izazvati humanitarnu katastrofu.[4] S ciljem da olakša isplatu novca, Poštanska štedionica otvara privremene mobilne banke duž administrativne linije, u neposrednoj blizini većih administrativnih prelaza[5]. Grupa advokata pred Ustavnim sudom postavlja pitanje ustavnosti odluke vlasti da zabrane dotok dinara[6]. U ovakvoj situaciji, građani sa primanjima iz Srbije u dinarima, poput penzionera, socijalnih slučajeva, invalidskih primalaca, korisnici dečijih dodataka, plata i mnogih drugih davanja, ostaju bez rešenja za svoje probleme. Mnogima je otežano snabdevanje osnovnim životnim namirnicama, dok je nekima to čak i onemogućeno.

Metodologija

NVO Aktiv je primetio da problemi građana koji imaju primanja i druga davanja u dinarima nisu dovoljno istraženi, kao i nedostatak temeljnog pristupa ovoj problematici. U nameri da prikupi relevantne podatke i učini problematiku dostupnijom široj javnosti, kako lokalnoj tako i međunarodnoj, NVO Aktiv je otvorio dve telefonske linije [7]putem kojih građani mogu prijaviti probleme s kojima se suočavaju od donošenja odluke CBK-a (Centralna Banka Kosova). Osim što želimo da približimo ovu temu ljudima, nadamo se da će informisanje o ovome doprineti bržem rešavanju problema.

Uvod

Pozivi građana koji su stigli na adresu NVO Aktiv bili su iz svih krajeva Kosova, predstavljajući različite nacionalnosti i verske zajednice prisutne na Kosovu. Najčešće se javljala srpska zajednica, što nije iznenađujuće, budući da su mediji koji su objavljivali brojeve telefonskih linija uglavnom bili na srpskom jeziku i imali veliku čitalačku i gledalačku bazu u srpskoj zajednici. Nasuprot tome, manji broj ljudi iz većinske zajednice koristio je ove telefonske linije. Iako je ova inicijativa važna za sve građane, trebalo je imati na umu da će naročito uticati na marginalizovane zajednice koje su često na Kosovu nevećinske. Naročito se sa teškoćama suočavaju nevećinske zajednice zbog diskriminacije pri zapošljavanju i drugim oblastima ostvarivanja prava. Mnogi od njih su zavisni od socijalnih davanja iz Srbije koja se isplaćuju u dinarima. Penzioneri, često nemaju dovoljno sredstava za osnovne potrepštine poput lekova i hrane. Kampanja čiji je cilj bio da se informiše javnost nisu bile efikasne, niti su odgovorile na goruće probleme građana kako ostvariti pristup tekućim primanjima, socijalnim davanjima i sl. Problemi koji su nevidljivi na prvi pogled ostali su neistraženi, a rešenja za ljude koji primaju novac iz Srbije su nedostajala. Informacije koje su pružane često su bile dostupne samo na albanskom jeziku, a neretko su bile i netačne, ili nisu bile od koristi ljudima koji su uglavnom starije životne dobi i imaju niže obrazovanje, ili su najčešće digitalno nepismeni.

Rešenja koja su ponuđena od strane Beograda i Prištine, uglavnom od strane predsednika Vučića, direktora Kancelarije za KiM i premijera Kosova, često zvuče kao epohalna i konačna[8]. Međutim, rešenja su daleko od adekvatnih, I neretko su  su u službi dnevno-političkih razmirica čije posledece direktno pogađaju građane..

Tehničke informacije

Poštanska štedionica:

Trenutno, jedina banka na Kosovu koja posluje u dinarima. Sve ostale banke na Kosovu koriste evro kao osnovnu valutu. Ova banka ima svoje filijale samo u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i Mitrovici. Kao direktna posledica zabrane platnog prometa u dinarima, Poštnaska štedionica uvodi dnevni limit transakcija do10,000 RSD Takođe, bankomati ove banke trenutno nisu u funkciji.[9]

Pošta Srbije:

Pošta je jedna od institucija Srbije koja funkcioniše na Kosovu i ključna je u procesu isplate penzija putem čekova, kao i u njihovom unovčavanju. Ima svoje filijale u gotovo svim mestima na Kosovu. Međutim, nakon odluke Centralne banke Kosova (CBK), nedostatak novca u Pošti onemogućava normalnu isplatu čekova, što ozbiljno ometa svakodnevni život građana.

NLB Komercijalna baanka: Jedina banka na Kosovu koja je imala dozvolu da legalno posluje sa dinarima zatvorena je 29. februara 2024. godine.

Problemi sa kojima se građani susreću

Najčešći i najveći problem s kojim se građani suočavaju je neostvarivanje prihoda koji dolaze u formi čekova, kao što su penzije, socijalna pomoć i dečiji dodatak. Ovi građani, obično stariji ili sa nižim nivoom obrazovanja, nemaju mogućnost da pristupe svojim primanjima jer je jedini način za to da promene način primanja iz Pošte u banku. Međutim, za mnoge od njih, ovo je izuzetno teško jer su banke često udaljene preko 150 km u jednom pravcu od njihovog prebivališta. Ovo se naročito odnosi na stanovnike udaljenih mesta poput meštamna  Goraždevca pored Peći, koji su prinuđeni  da putuju 130 km do najbližeg mesta u centralnoj Srbiji  kako bi ostvarili pristup tekućim primanjima Visina dnevnog limita na bankomatima Poštnaske štedionice je 50 000[10], dodatnom komplikuje ionako složenu situaciju I stvara nepotreban trošak građanima čija su mesečna primanja iznad visine dnevnog limita, primoravajući ovu kategoriju stanvništva da iz više odlazaka na puta ostvare svoje pravo. .[11] Osim toga, čak i kada otvore račune, njihovi problemi nisu rešeni jer banke ne mogu da prime uplate koje su već izvršene u poštama (a koje nije moguće unovčiti). To znači da ovi ljudi moraju ponovo da putuju istim putem kako bi odneli čekove koji su u poštama, koje su najbliže njihovom mestu stanovanja, do banaka koje posluju u dinarima.[12] Dodatni problem je što je veliki broj građana koji ostvaruju mesečne prihode mahom starije populacije, neretko su  slabo pokretni, i najčešće nemaju dovoljno novca ili se, usled nedovoljne mobilnosti, oslanjaju na podršku porodice ili prijatelja. Ovakav vid snalaženja , u velikoj meri  utiče na njihovu kupovnu moć I bez ikakve dileme utiče na kvalitte svakodnevnog života najosteljivije grupe građana.Neke od primedbi  koje smo zabeležili se odnose na najosnovnije potrebe jedne osovbe : „Ovo je goli život i ja ću uskoro biti go“, „Sirotinja sam, imam troje dece, bolesne roditelje i ženu i nemam od čega da ih hranim, kako ću bez ovih para“. Situacija je kritična za veliki broj ljudi koji žive na Kosovu, a zavise od dinara. Njihove apele niko ne čuje, a pomoć im je hitno potrebna. Situacija je dodatno otežana jer osobe koje primaju novčane sredstva preko čekova u postama koje se tu i unovčavaju a koje donosi poštar korisnicima te usluge novac na ruke su nam ukazale da se sredstva zamrzavaju ukoliko se ne podignu u roku od 10 dana od dana primanja, sve dok ne stigne sledeća uplata, kada se ponovo primenjuju ista pravila. Ukoliko novac ostane nepodignut u roku od 3 meseca, dolazi do poništenja ugovora, sa institucijama koje isplacuju ta primanja kao sto su PIO fond, Centar za socialni rad itd…, što dodatno produbljuje napetost u već demotivisanoj zajednici.

 

Dnevni limiti

Dnevni limiti i isključivanje bankomata zbog nedostatka dinara u bankama stvorili su dugačke redove ispred retkih preostalih banaka koje posluju u dinarima na Kosovu. U redovima se čeka i do 2 časa, Osim toga, stvorila se situacija poznata kao „pozitivno progresivna spirala“, u kojoj ljudi znaju da je malo novca u bankama, pa često, čak i bez potrebe, stvaraju gužvu. Ovo podstiče i druge ljude da se pridruže, stvarajući začarani krug koji nudi malo nade za poboljšanje. Čak i obavljanje uplata postalo je dramatično otežano zbog ogromnih redova, pa čak i oni koji bi želeli da deponuju novac u banci kako bi olakšali situaciju nailaze na prepreke.

Terminali za plaćanje karticama ili podizanje novca sa bankomata banaka koje posluju u evrima
Terminali za plaćanje karticama ili podizanje novca sa bankomata banaka koje posluju u evrima su izuzetno retki, a u mnogim mestima čak ni jedan nije dostupan. Čak i u većim mestima, broj ovih terminala je veoma ograničen. Dodatni problem predstavlja činjenica da većina ljudi koji primaju prihode u dinarima koristi Dina karticu, koja je u opticaju samo  na terotoriji R.Srbije, što otežava obavljanje transakcija. Neki Bankomati banaka koje posluju u evrima su, bez prethodne najave, uklonili provizije sa nekih bankomata kako smo saznali iz razgovorima sa građanima koji su nam se javljali.  Osim toga, ponovo se javlja problem sa Dina karticom, koja nije kompatibilna sa bankomatima banaka koje posluju u evrima, čime se otežava pristup novcu i obavljanje transakcija.[13]

Privremene banke ,,u rubnom podrucju Srbije ka Kosovu”

Banke postavljene oko administrativne linije su rešenje koje nije dobilo podršku građana, s obzirom na to da većina ljudi koji se upute ka najbližoj banci koja posluje u dinarima obično preferira putovanje do gradova u Srbiji radi kupovine, jer je tamo ponuda veća i cene su niže. Čak i za one koji se odluče da koriste ove bankomate, suočavaju se sa limitima do 50,000 RSD, što je politika banke, kako nam je objašnjeno od strane građana koji su nas kontaktirali. Neki od njih su istakli da ova rešenja ne znače mnogo jer je udaljenost do ovih banaka često prevelika da bi bila od koristi. „Ove banke su postavljene iz jednog jedinog razloga, a to je da političari mogu da se slikaju ispred njih“, rekla nam je jedna od osoba koja nas je kontaktirala.

Zajednica Roma, Aškalija I Egipćana
Osim srpske, kaoo najveće nevećinkse zajednice, Romska, aškalijska i egipćanska (RAE) zajednica na Kosovu su među najugroženijim zajednicama, koje (jedanko poput srpske zajednice ) zavise od davanja u dinarima. Pored niske stope obrazovanje i različitih oblika diskriminacije, ova zajednica je sada suočena sanedovoljnim informacijama o novonastalim problemom u vezi sa  otežanim pristupom novcu, što uz često nezadovoljavajući pristup informacijama od javnog značaja I nešto slabije poznavnje sprskog jezika, komplikuje njihov ianko težak položaj. Procenjuje se da je oko 3000 porodica ove zajednice direktno ugroženo, a oko 8000 građana, uključujući i decu, dovedeno je u izuzetno težak položaj

Jedan od predstavnika ove zajednic navodi da je:

Odluka Centralne banke Kosova, nedavno doneta, nije uticala samo na srpsku zajednicu, već i na druge nealbanske zajednice poput romske, aškalijske i egipatske. ,,U razgovorima sa ljudima u opštinama Obilić, Gračanica, Kosovo Polje i Lipljan, zaključio sam da je preko 3000 romskih porodica ugroženo, što čini preko 8000 Roma i članova njihovih porodica. Ovi ljudi primaju penzije, plate i socijalna davanja u dinarima, a mnogi od njih nemaju pristup drugim izvorima prihoda, što dramatično ugrožava njihov status i život. Uprkos činjenici da odluka CBKa  direktno pogađa različite zajednice širom Kosova,  mediji i institucije u nedovoljnoj meri obraćaju pažnju na ovaj problem, primoravajući građane da u iščekivanju politčkog dogovora na nivou Prištine I Beograda, samostalno pronađu privremeno rešenje koja u velikoj meri poskupljuju troškove života, ali omogućavaju građanima funkcionisanje na dnevnom nivo. Dugoročno posmatrano, mnogobrojne krize sa kojima se nevećinske zajendice suočavaju zahtevaju sistematska i institucionalna rešenja zasnovana na međusobnom političkom dogovoru Beograda I Prištine, zasnovanom na iskkjučivom interesu građana.

 

[1] https://kossev.info/guzve-ispred-banke-postanske-stedionice-limit-na-10000-dinara/

[2] https://kossev.info/kurti-sever-placanje-evro-pomoc-srbija-srbi-cbk-dinar-savet-evrope/

[3] https://kossev.info/vesti-kosovo-cbk-uredba-dinar-prilagodjavanje-vesti/

[4] https://www.slobodnaevropa.org/a/petkovic-dinar-kosovo/32783712.html

[5] https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/postanska-stedionica-postavila-cetiri-montazne-ekspoziture-na-prelazima-jarinje-brnjak-konculj-i-merdare_1523150.html

[6] https://www.kosovo-online.com/vesti/politika/arsic-podneli-smo-zahtev-ustavnom-sudu-za-ocenu-ustavnosti-odluke-cbk-o-dinaru-20-2

[7] https://ngoaktiv.org/

[8] https://kossev.info/kurti-sever-placanje-evro-pomoc-srbija-srbi-cbk-dinar-savet-evrope/

[9] https://nova.rs/emisije/mesec-dana-bez-dinara-na-kosovu-mobilne-ekspoziture-postanske-stedionice-ne-znace-svima-na-kosovu-i-metohiji/

[10] https://blog.pausal.rs/dnevni-limit-na-bankomatu-za-fizicka-i-pravna-lica/

[11] Izjave ljudi koji su nas zvali

[12] Prijavljeni problemi Gradjana koji svoja primanja primaju u dinarima

[13] https://dinacard.nbs.rs/latinica/index.html

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd