PUBLIKI I HULUMTIMIT: Nga sfidat e përbashkëta tek zgjidhjet e përbashkëta

PUBLIKUAR NË: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETAJET E NGJARJES

Ju ftojmë në konferencën, që do të mbahet më 7 mars, nga ora 11:00, në Prishtinë, ku publikojmë hulumtimin për pozitën e komunitetit serb në katër komuna në veri të Kosovës dhe komunitetit shqiptar në jug të Serbisë.

Hulumtimi trajton pikëpamjet e qytetarëve për problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës në jug të Serbisë dhe serbët në komunat Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku në veri të Kosovës.

Nëpërmjet pikëpamjeve të qytetarëve mësojmë se cilat janë sfidat e dy komuniteteve, si dhe rekomandimet për veprime të mëtejshme drejtuar autoriteteve lokale dhe qendrore, komunitetit ndërkombëtar, si dhe mediave dhe shoqërisë civile. Fushat e mëposhtme janë të mbuluara:

  • Integrimi, pjesëmarrja dhe komunikimi i qytetarëve me autoritetet lokale dhe qendrore
  • Liria e lëvizjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë (dokumentet e identifikimit dhe targat)
  • Përdorimi i gjuhës
  • Perspektiva për të rinjtë.

Hulumtimi është realizuar si pjesë e projektit të implementuar nga Qendra për Demokraci dhe Arsim – Lugina në Bujanoc dhe OJQ AKTIV në Mitrovicën e Veriut.

Agjenda:

10:30 – 11:00 Arrdhja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve

11:00 – 11:30 Prezantimi i hulumtimit

Miodrag Milliqeviq, Drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare Aktiv

Agon Islami, Koordinator e Qendrës për Demokraci dhe Edukim – Lugina nga

Bujanoci

11:30 – 12:00 Diskutimi

Prej 12:00        Koktej rasti

Do të sigurohet përkthimi serbisht/shqip/anglisht

…..

RESEARCH PRESENTATION: From Shared Challenges to Shared Solutions

We invite you to the conference, which will be held on March 7, from 11 a.m., in Pristina, where we publish research on the position of the Serbian community in four municipalities in the north of Kosovo and the Albanian community in the south of Serbia.

The research deals with the views of citizens on the problems faced by Albanians living in the Preshevo Valley in the south of Serbia and Serbs in the municipalities of Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić and Zubin Potok in the north of Kosovo.

Through the views of the citizens, we learn what the challenges of the two communities are, as well as recommendations for further actions, aimed at local and central authorities, international community, as well as the media and civil society. The following areas are covered:

  • Integration, participation and communication of citizens with local and central authorities
  • Freedom of movement between Kosovo and Serbia (ID and vehicle registration plates)
  • Use of language
  • A perspective for young people.

The research was conducted as part of a project implemented by the Center for Democracy and Education – Lugina in Bujanovac and the NGO AKTIV in North Mitrovica.

 Agenda:

10.30 – 11.00 Arrival and registration of participants

11:00 – 11:30 Presentation of research

                         Miodrag Milićević, Executive Director of NGO Aktiv

                         Agon Islami, Coordinator of the Center for Democracy and Education – Lugina

                         from Bujanovac

11:30 – 12:00  Discussion

From 12:00    Refreshments

Serbian/Albanian/English translation will be provided

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd