KSM: DEBAT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË MJEDIS SFIDUES

PUBLIKUAR NË: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETAJET E NGJARJES

Në kuadër të platformës së debatit “Klubi Social i Mitrovicës”, organizatat e shoqërisë civile AKTIV dhe ACDC, të mbështetura nga UNMIK-u dhe KFOS-i, organizojnë “Debatin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në mjedis sfidues”.

Debati publik me aktivistë dhe qytetarë, për shenimin e përbashkët të Javës së të Drejtave të Njeriut, do të mbahet më 8 dhjetor 2023, në Qendrën për Energji Qytetare, në Mitrovicën e Veriut, me fillim nga ora 11:00.

Pengesat dhe sfidat me të cilat janë ballafaquar komunitetet joshumicë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në veri të Kosovës kërkojnë mbështetje dhe ndërhyrje nga HRD (Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut) dhe institucionet që do të adresojnë çështjet sistematike, diskriminimin, sigurinë dhe pabarazitë socio-ekonomike që ndikojnë në realizimin e të drejtave të njeriut.

Në këtë aspekt, rëndësia e bashkëpunimit dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Avokatit të Popullit dhe organizatave të shoqërisë civile në avokimin për të drejtat e njeriut, adresimin e ankesave dhe promovimin e llogaridhënies është jetike. Roli i të drejtave të njeriut në shoqëri, sfidat në sigurimin e të drejtave të njeriut, bashkëpunimi ndërmjet Avokatit të Popullit dhe shoqërisë civile, ndër të tjera, do të shërbejnë si pikënisje për diskutime që do të nxisin mirëkuptimin, bashkëpunimin dhe veprimin ndaj qytetarëve në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në katër komunat në veri të Kosovës.

Ngjarja synon të jetë një debat interaktiv ndërmjet komuniteteve lokale dhe Zëvendës Avokatit të Popullit z. Srgjan Sentiq dhe z. Budimir Niçiq Drejtor i Media Center Çaglavica dhe “Slobodno Srpski”, për adresimin e shqetësimeve specifike, pjesëmarrjen në ngritjen e çështjeve si dhe për bashkë-operim me mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe Institucionet.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd