10. dhjetor. 2016. | 3:26


Shoqëria civile aktive: Fondi Ballkanik- Sllovak i Politikave Publike në veri të Kosovës


Status: Finished

Partnerët dhe Mbështetësit: Pontis Foundation, Fondi Ballkanik - Sllovak i Politikave Publike

Përmbledhje e projektit

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në mbështetjen e procesit të demokratizimit në Kosovë përmes mbështetjes së shoqërinë civile. Projekti bazohet në përvojën e mekanizmit të suksesshëm të granteve, Fondi Ballkanik Sllovak i Politikave Publike.

Objektivat specifike të projektit  përqëndrohen në ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë civile në veri të Kosovës dhe në promovimin e angazhimit në hartimin e politikave publike. Një nga faktorët kryesorë të projektit është bartja e përvojës së shoqërisë civile Sllovake nga bashkëpunimi me pushtetin lokal dhe kombëtar në zgjidhjen e temave specifike dhe kështu të kontribohet në krijimin e politikave konkrete.