POZIV ZA PONUDE

 

NVO AKTIV sprovodi projekat „KOHEZIVNA BUDUĆNOST – Izgradnja otpornih zajednica kroz socijalnu koheziju i međuetničku/međureligijsku razmenu“. U okviru realizacije ovog projekta, organizacija želi da organizuje neke aktivnosti za koje je neophodno opremiti kancelarije u Zvečanu, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku i Leposaviću neophodnim osnovnim sredstvima koja su data u tabeli tehničke specifikacije.

 

Uslovi za učešće:

Svi zainteresovani trebaju dostaviti svoju ponudu kako je predviđeno opštim i posebnim uslovima ovog poziva do 21.02.2024, na e-mail adresu: info@ngoaktiv.org ili na poštansku adresu Kralja Petra I, 183a, Mitrovica

 

Tehničke specifikacije:

 

Za ovaj projekat, NVO AKTIV će razviti proceduru nabavke za proizvode i usluge kao što je opisano u tabeli ispod.

 

Br. Opis proizvoda/ usluge/ Cena/ po proizvodu sa PDV-om
1 Konferencijski sto
2 20 stolica
3 Radni sto
4 Radna stolica  
5 Televizor
6 Racunar  

 

 

Opšte tehničke specifikacije:

Konferencijski sto treba da bude dovoljno velik da može da  služi za sastanke od 15 do 20 ljudi.

Sotlice moraju biti čvrste i izgrađene od čvrstog materjala (nikako plastične ili platnene )

Radni sto mora zadovoljavati standarde ya  za rad na računaru

Radna stolica -standardna

Televizor sa HDMI priključkom (minimum 40 inča)

Računar sa najmanje I5 procesorom i najmanje 1 T interne memorije

 

 

Pružanje ove usluge se treba ostvariti u periodu 25.02 2024-28.02.2024.

 

Opšti uslovi:

  • Subjekti moraju biti redovno registrovani i licencirani za predmet delatnosti traženih usluga;
  • Prednost imaju registrovani subjekti sa delatnošću
  • Dostavljanje ponude će se vršiti putem e-pošte na adresu organizacije info@ngoaktiv.org ili na poštansku adresu Kralja Petra I, 183a, Mitrovica u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
  • Uplata subjekta se vrši bankovnim transferom nakon prijema usluge i izdavanja odgovarajuće fakture.

 

U svojoj ponudi ponuđač mora navesti sve podatke o osobi za kontakt. Takođe, ponuđači, pored popunjene finansijske ponude, koja mora biti u evrima i PDV mora biti uračunat u cenu/cenu, moraju dostaviti i sledeću dokumentaciju:

  • Dozvola za obavljanje delatnosti/Rešenje o registraciji biznisa;
  • Finansijska ponuda za svaki proizvod prema gornjoj tabeli.
  • Broj bankovnog računa.

 

Ponudilac koji ponudi uslugu po najnižoj ceni i u skladu sa tehničkim specifikacijama prema pozivu biće obavešten da potpiše ugovor.

 

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd