Izvestaj statusa ljudskih prava na severu Kosova i govora mržnje u medijima na srpskom i albanskom jeziku na Kosovu za Novembar 2023

Izveštaj o situaciji ljudskih prava na severu Kosova

Izveštaj za novembar 2023.

Tokom izveštajnog perioda, stizali su česti izveštaji od lokalnih stanovnika na severu Kosova o neadekvatnom postupanju specijalnih jedinica Kosovske policije (KP SOU), zastrašivanju tokom redovnih kontrola saobraćaja koje vrše KP SOU, izveštaji o navodnim kršenjima ljudskih prava i zabrinutosti zbog blokada puteva u selima opštine Leposavić/Leposaviq, itd. Važno je napomenuti da su vlasti Kosova opravdale prisustvo KP SOU pod izgovorom borbe protiv kriminala i krijumčarenja.

 

Metodologija

NVO Aktiv prikupila je informacije o potencijalnim slučajevima govora mržnje i kršenja ljudskih prava putem praćenja medijskih izveštaja na srpskom i albanskom jeziku i direktnim intervjuima sa stanovnicima četiri opštine na severu Kosova koji su prijavili potencijalna kršenja ljudskih prava. U našem radu oslonili smo se na univerzalno prihvaćenu terminologiju i definicije u vezi s ljudskim pravima, kako ih definiše i propisuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija (UDHR) kao ključni dokument, ali i druge UN konvencije i dokumente, kao i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sav relevantan pravni okvir Kosova koji reguliše ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, uključujući govor mržnje.

 

NVO „Aktiv“ sprovela je praćenje situacije u vezi s ljudskim pravima u opštinama Leposavić/Leposaviq, Zvečan/Zveçan, Zubin Potok i Severna Mitrovica.

 

Prekomerna upotreba sile

Dana 19. novembra tokom hapšenja osobe blizu administrativne granice (ABL) u opštini Zubin Potok, prijavljena je prekomerna upotreba sile od strane KP. Osoba je pretrpela fizičke povrede. Prema njenom izveštaju, nije pružala otpor tokom policijske akcije i ponudila se potpuno sarađivati, ipak je silom izvučena iz vozila i pretrpela nekoliko udaraca, dok joj je lice pritisnuto uz stranu vozila. Uhapšena je i odvedena u policijsku stanicu blizu ABL-a, gde joj je uskraćen pristup advokatu. Osoba je prijavila da su je policajci nastavili uznemiravati udarcima i ponižavati bacanjem rolni toalet papira u pravcu njenje glave. Ove radnje mogu predstavljati kršenje međunarodnog prava ljudskih prava. Nakon podnošenja žalbe, pokrenuta je istraga koja još uvek traje, a neki delovi su nepoznati.

 

Sloboda kretanja

Slučaj blokade seoskih puteva blizu administrativne granice (ABL) na severu Kosova uključuje najmanje šest sela i zaseoka, među kojima su Belo Brdo/Bellobradë, Jošanica/Jashanicë, Zrnosek/Zërnosek, Crnac/Cërnac mine, itd. Ove barijere (T-zidovi) postavljene su u oktobru, ali je NVO „Aktiv“ sprovela dodatna istraživanja u novembru. Bageri i kamioni, uz pratnju kosovske policije, postavili su betonske barikade (T-zidovi) na putevima udaljenim sela u opštini Leposavić/Leposaviq, koji vode ka Kopaoniku i Raški, sprečavajući nesmetano kretanje ljudi koji žive u područjima blizu ABL. Stanovnici ovih ruralnih područja sada moraju pešačiti od četiri do deset kilometara kako bi stigli do svojih polja, zdravstvenih centara i rudnika gde mnogi ljudi iz ovih sela rade. Jedna od barijera postavljena je na jedinom putu koji vodi radnike do centra za distribuciju vode, do kojeg sada otežano stižu. Na najmanje 75 osoba koje žive na tim lokacijama ovo postavljanje barikada je ograničilo na njihovu slobodu kretanja

Slučajevi prijavljeni u ovom izveštaju još uvek su u toku i nema zaključaka o njima, pa se situacija može promeniti u budućnosti.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd