ZASTUPANJE KLJUČNIH INTERESA NEVEĆINSKIH ZAJEDNICA

Donator: Olof Palme International Center

Opšti cilj ovog projekta jeste da generiše društveni i politički momenat u cilju rešavanja ekonomskih, društvenih i političkih pitanja koja su od izuzetne važnosti za nevećinske zajednice na Kosovu. U tom smislu, projekat predviđa sledeće rezultate, odnosno ishode:

Ishod I: INTENZIVNI NAPORI U ZASTUPANJU koji će za posledicu imati jačanje svesti  među političkim i institucionalnim subjektima na centralnom nivou o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice;

Ishod II: SINERGIJA I SARADNJA SA OSTALIM PREDSTAVNICIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠVA koja će rezultirati jačanjem saradnje između inicijativa unutar nevladinog sektora koje se bave sličnim pitanjima, povećanjem broja inicijativa koje će se uhvatiti u koštac sa sistemskim problemima u procesu implementacije zakona koji pružaju prava nevećinskim zajednicama;

Ishod III: JAVNA KAMPANJA PODIZANJA SVESTI koja će za posledicu imati jačanje svesti i znanja javnosti o zakonima zagarantovanim pravim

Tokom implementacije ovog projekta biće korišćeno stečeno iskustvo, izgrađena mreža i metodologija korišćeni tokom projekta Aktivni građani, koji je prethodno takođe podržan od strane Međunarodnog Olof Palme Centra. Drugim rečima, ovaj projekat će na neki način biti pomeranje fokusa sa zastupanja interesa na lokalnom nivou ka zastupanju na centralnom nivou, uz oslanjanje na najbolje prakse i iskustva prikupljena tokom implementacije projekta Aktivni građani.

Generalno govoreći, Aktivov pristup implementaciji aktivnosti u okviru projekta Zastupanje ključnih interesa nevećinskih zajednica će biti sproveden putem:

  • Povećanog obuhvata i stepena do koga projekat može da identifikuje i zagovara potrebe zajednice;
  • Uspostavljanja smislene i održive strukturalne veza sa drugim, sličnim inicijativama u NVO sektoru, a koje su usmerene na zagovaranje u oblasti zaštite manjinskih prava;
  • Usmeravanja jasnog fokusa u pravcu zagovaranja i intervencije na nivou javnih politika, kako bi se osigurala održivost projekta;
  • Otvaranja puta za plodotvorniju sinergiju/saradnju sa sličnim inicijativama organizacija civilnog društva.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd