MOBILIZACIJA ZAJEDNICE – PROGRAM JAČANJA KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NA SEVERNOM KOSOVU

Partneri i podrška – projekti Evropske Unije, vođeni od strane kancelarije Evropske Unije na Kosovu.

Opis :

Ovaj projekat ima za ideju da poveća kapacitet civilnog sektora. Teži ka tome da učvrsti i poboljša društveni položaj putem lobiranja na političkom nivou.

Ovaj projekat poslužiće kao vodič organizacijama civilnog društva kroz proces kojim će se povećati njihov kapacitet da rade sa lokalnim zajednicama. Ovaj pristup biće obostrano koristan, kako nevladinom sektoru na severnom Kosovu tako i lokalnom stanovništvu.

Ciljevi projekta :

  • Da osnaži ulogu i rad organizacija civilnog društva  u lokalnim opštinama severnog Kosova.
  • Da izgradi mrežu volontera na severnom Kosovu.
  • Da poveća prisustvo lokalnih nevladinih organizacija na internetu i socijalnim mrežama.
  • Da nauči nevladine organizacije kako se koriste socijalne mreze u cilju širenja sopstvene poruke.
  • Da poveća učešće mladih i lokalnih zajednica u procesu odlučivanja na lokalnom nivou.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd