JEDINSTVENO TRŽIŠTE KOSOVO – POČETAK

Partneri i podrška – Britanska inostrana i Komonvelt kancelarija i Nemačka organizacija za tehničku saradnju

Cilj :

Podsticanje ekonomskog razvoja severnog Kosova malih i srednjih preduzeća kreiranjem naprednijih uslova za pristup širem tržištu Kosova.

Opis :

Ekonomski razvoj je esencijalni faktor u procesu stabilizacije i normalizacije unutar zajedničkih odnosa na Kosovu.

Kao maninskim biznisima ( Srbi na Kosovu konkretno) otežan je pristup tržištu (zbog političkih, pravnih i socijalnih prepreka), neophodno je pomoći etničkim manjinama pri razvoju malih i srednjih preduzeća u njihovim zajednicama i mogućnosti pristupa širem tržištu Kosova kao i regionu, stvarajući konekcije sa poslovnim partnerima.

U cilju ostvarenja ekonomskog tržišnog okruženja neohodno je razviti i sprovesti sledeće:

  • povoljne uslovi za unapređenje biznisa od strane važnih aktera
  • trening i podrška kojom će naučiti kako da razviju sopstveni biznis i proizvode
  • olakšati povezivanje biznisa na severu sa biznisima i na ostalim delovima Kosova kako bi se stvorili preduslovi za nezavisnu ekonomsku saradnju.

Rezultati :

  • mapiranje i osnovna procena potrab – ova “proizvodna mapa severnog Kosova“ savladava hronični nedostatak informacija pristupom usaglašenosti pravnih normi i potencijal za rast postojećeg malih i srednjih preduzeća . Kvantitativne i kvalitativne informacije su sadržane u postojećem biznis planu, tipu i kvalifikaciji proizvoda generisanih u sopstvenim akcijama kao i nivo usaglašenog sa pozitivnim pravom.
  • Izrada vodiča koji pruža informacije kako pristupiti postojećem tržištu i kako dostići zakonodavne standarde koji se odnose na specifične sektore.
  • Trening i radionice za pružanje podrške u radu kompanija na severnom Kosovu vezane za podršku u fazi istraživanja.
  • Olakšice pri poslovnoj saradnji (B2B). U početnoj fazi projekta predvidjeno je da će biti pet “B2B“ sastanaka, sa po dve stranke pri svakom sastanku. Ovo je pilot program koji će pomoći u prepoznavanju prepreka kao i mogućim rešenjima problema sa kojima se mogu sastati.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd