JAČANJE POTENCIJALA ZASTUPANJA MEĐU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA IZ ZAJEDNICE KOSOVSKIH SRBA

Donator: Nacionalni fond za demokratiju (NED)

NVO AKTIV sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje novog projekta pod nazivom Povećanje zagovaračkog potencijala organizacija civilnog društva kosovskih Srba. Projekat je finansiran od strane Nacionalnog fonda za demokratiju (NED) i ima za cilj poboljšanje demokratske odgovornosti upravljanja na Kosovu kroz aktivnu i kontinuiranu uključenost organizacija civilnog društva u osmišljavanje i sprovođenje plitika koje bolje adresiraju probleme sa kojima se suošavaju nevećinske zajednice na Kosovu.

Konkretnije, projekat će povećati kapacitet nevladinih organizacija kosovskih Srba da jasno izraze potrebe svojih zajednica na centralnom nivou i da zagovaraju i lobiraju pozitivne promene kod relevantnih institucija i političkih aktera. Takođe, projekat će nastojati da produbi i poboljša kvalitet učešća nevladinih organizacija iz srpske zajednice u savetodavnim mehanizmima Vlade, poveća saradnju sa centralnim institucijama u inicijativama građanskog zastupanja i da podstakne aktivno uključivanje nevećinskih nevladinih organizacija u nadgledanju primene zakonskih i ustavnih okvira namenjenih zaštiti prava kosovskih manjinskih zajednica. Preovlađujuća filozofija i logika koja stoji iza ove inicijative jeste da ako Srbi mogu da preuzmu aktivniju ulogu u društveno-političkom životu Kosova, to može dovesti do većeg nivoa stabilnosti i kohezije u međuetničkim odnosima. Do ove kohezije se može doći putem pojačanog dijaloga, saradnje i koordinacije između različitih organizacija civilnog društva i institucionalnih aktera koji će doprineti povećanju nivoa razumevanja između kosovskih etničkih grupa o društveno-ekonomskim i političkim problemima sa kojima se suočavaju.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd