Me takimet e fundit të Grupeve Këshillëdhënëse të mbajtura në muajin paraprak në komunat e Shtërpcës, Pejës dhe Leposaviqit, kemi përfunduar procesin e planifikimit me pjesëmarrje të shërbimeve sociale (PSSP) në komunat e përmendura.

Gjatë takimeve janë përmbledhur rezultatet e arritura në vitin e parë të zbatimit të planeve të veprimit për zbatimin e strategjive komunale për përmirësimin e shërbimeve sociale dhe familjare, si dhe ndryshimet e mundshme dhe të nevojshme që duhet të bëhen në planet e veprimit për periudhën e ardhshme. Me ndihmën e konsulentëve të punësuar nga OJQ Aktiv, Planet e Veprimit u modifikuan dhe u dorëzuan në mënyrë elektronike të gjithë anëtarëve të Grupeve Këshillimore në të dyja gjuhët. Gjithashtu, Aktiv ka shpërndarë përkthime të strategjive komunale dhe planeve të veprimit në gjuhën angleze, me qëllim të mbledhjes së mjeteve për zbatimin e këtyre planeve të veprimit në të ardhmen.

Në kuadër të projektit ALVED për zhvillimin e strategjive komunale për përmirësimin e shërbimeve sociale dhe familjare u formuan grupe këshilluese, të cilat përbëhen nga përfaqësues të komunave dhe organizatave të shoqërisë civile. Pas një sërë takimesh dhe seminaresh dhe me asistencën teknike të konsulentëve, ku u shqyrtuan kategoritë më të rrezikuara të banorëve lokalë, sfidat dhe mangësitë në ofrimin e shërbimeve sociale, Grupet Këshillimore hartuan Strategjitë Komunale me Plane Veprimi për përmirësimin e gjendjes sociale dhe shërbimet familjare në vitin 2022 – 2024, të cilat u janë dorëzuar kuvendeve komunale dhe kryetarëve të komunave për procedura të mëtutjeshme.

Këto dokumente janë miratuar nga Kuvendi i Komunës së Shtërpcës më 24 shtator 2021, nga Kuvendi i Komunës së Pejës më 30 shtator, 2021, dhe nga Kuvendi i Komunës së Leposaviqit më 5 korrik 2022.

Active dëshiron të falënderojë të gjithë ata që morën pjesë në punën e Grupeve Këshillimore të projektit ALVED, për të mirën dhe mirëqenien e bashkëqytetarëve të tyre.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd