Përmirësimi i të kuptuarit të narrativave të historisë në Evropën Qendrore dhe Juglindore

Në periudhën nga 15 deri më 18 prill 2024, në Ohër, Maqedonia e Veriut, u mbajt një konferencë për të kuptuarit e narrativave të historisë dhe ndikimin e tyre në identitetet në Evropën Qendrore dhe Juglindore.

Bazuar në iniciativat e mëparshme të mbështetura nga Fondi Ndërkombëtar i Vishegradit, kjo konferencë synoi të thellojë diskutimet mbi rolin e historisë në formësimin e identiteteve politike bashkëkohore dhe nxitjen e bashkëpunimit të ndërsjellë brenda rajonit.

Konferenca “Kuptimi është i rëndësishëm: Rajoni i Evropës Juglindore si një fushë beteje e narrativave” në Ohër mblodhi së bashku ekspertë, akademikë dhe intelektualë nga Grupi i Vishegradit (V4) dhe rajoni i Evropës Juglindore për të eksploruar narrativat historike në çështjet dypalëshe. Diskutimet u fokusuan në mosmarrëveshjet midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, dhe Kosovës e Serbisë, duke theksuar nevojën për dialog dhe mirëkuptim reciprok dhe analizë të mosmarrëveshjeve komplekse historike.

Në të njëjtën kohë, u mbajt punëtoria me titull “Promovimi i mirëkuptimit të ndërsjellë të Kosovës dhe Serbisë përmes bashkëpunimit mediatik dhe akademik”. Kjo punëtori mblodhi së bashku gazetarë dhe redaktorë nga Kosova dhe Serbia, me qëllim të thellimit të dialogut dhe mirëkuptimit mes dy shoqërive.

Punëtoria ofroi një platformë për shkëmbimin e përvojave dhe ideve ndërmjet gazetarëve dhe redaktorëve nga Kosova dhe Serbia, gjë që forcoi më tej bashkëpunimin mediatik dhe akademik.

Mbledhja është vazhdimësi e nismave të mëparshme që synojnë hulumtimin e historive kombëtare dhe ndikimin e tyre në identitetin politik në Evropën Juglindore. Diskutimi doli nga rezultatet dhe konkluzionet e një sërë ngjarjesh të mbështetura nga Ambasada e Republikës Çeke në Kosovë gjatë viteve 2022 dhe 2023.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd