Ndërtimi i Besimit, Forcimi i Komuniteteve: Konferenca mbi Transparencën e Qeverisjes Lokale

PUBLIKUAR NË: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETAJET E NGJARJES

OJQ AKTIV ka kënaqësinë të ftojë publikun në një konferencë dyditore për transparencën e administratës lokale në kuadër të projektit “Forcimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat serbe në Kosovë”, i cili po zbatohet me mbështetjen financiare të Byrosë për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL).

E mërkurë, 27 shtator

10:30 – 11:00

Ardhja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve

11:00 – 11:20

Fjalë hyrëse

Tamra Greig, INL: Byroja për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe

Zbatimit të Ligjit (Departament i Shtetit)

Miodrag Milliqeviq, Drejtor Ekzekutiv i OJQ Aktiv

11:20 – 12:50

Paneli i parë: Ndërlidhja e integritetit: Strategjitë për një Kosovë pa korrupsion

Ky panel do të prezantojë një diskurs angazhues për hapjen e një rruge drejt një Kosove pa korrupsion duke tejkaluar hendekun midis qëllimit dhe veprimit. Diskutimi, duke u thelluar në strategji novatore dhe korniza bashkëpunuese, synon të hedhë dritë mbi mënyrën se si integriteti mund të shërbejë si një forcë unifikuese kundër ndikimit brejtës të korrupsionit. Mes një lëvizjeje globale për transparencë dhe llogaridhënie më të madhe, Kosova ndodhet në një pikë kyçe në përpjekjen e saj për të çrrënjosur korrupsionin. Paneli do të eksplorojë se si akterë të ndryshëm, nga organet qeveritare e deri te organizatat e shoqërisë civile, po bashkojnë forcat për të ndërtuar ura integriteti që çojnë në ndryshime të qëndrueshme. Duke shqyrtuar raste studimore të suksesshme dhe duke zbërthyer sfidat, diskursi përpiqet të frymëzojë zgjidhje vepruese që mund të përqafohen nga të gjithë sektorët e shoqërisë.

moderatore:

Mexhide Demolli Nimani, drejtoresha egzekutive, Lëvizja Fol

panelistët:

Yll Buleshkaj, Drejtor i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit

Ehat Miftaraj, Drejtor egzekutiv, Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD)

Ismet Kryeziu, Drejtor egzekutiv, Kosova Democratic Institute (KDI)

12:50 – 13:20

Pushim i shkurtër me pije freskuese

11:20 – 12:50

Paneli i dytë Qeverisja e pamaskuar: Ndriçimi i transparencës institucionale

Në kontekstin e Kosovës, përpjeka për qeverisje transparente është shfaqur si një gur themeli i zhvillimit progresiv të shoqërisë. Tema “Qeverisja e Pamaskuar: Ndriçimi i Transparencës Institucionale në Kosovë” përmbledh përpjekjen thelbësore për të shpalosur punën e brendshme të institucioneve, duke nxitur një kulturë të hapjes dhe llogaridhënies. Përmes këtij fokusi mbi transparencën institucionale, Kosova përpiqet të hedhë dritë mbi proceset e vendimmarrjes, shpërndarjen e burimeve dhe zbatimin e politikave. Duke i bërë këto aspekte të qasshme për publikun, institucionet synojnë të krijojnë një bazë besimi dhe angazhimi me qytetarët. Tema vënë theksin në rolin kritik që luan qeverisja transparente në ndërtimin e një demokracie të qëndrueshme dhe pjesëmarrëse. Diskursi rreth “Qeverisjes së Pamaskuar” do të thellohet në sfidat dhe sukseset  rrugëtimit të Kosovës drejt transparencës më të madhe. Diskursi do të shfaqë potencialin transformues të praktikave transparente në rritjen e pjesëmarrjes publike, frenimin e korrupsionit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm. Kosova duke u angazhuar në këtë dialog, përqafon një rrugë të përmirësimit të vazhdueshëm, ku transparenca mbetet një synim  gjithnjë në zhvillim, pjesë përbërëse e progresit dhe prosperitetit të saj.

moderatore:

Mimoza Gavrani, aktiviste e gazetare

panelistët:

Bezad Halilaj, Zëvendës Auditor i Përgjithshëm

Krenare Sogojeva Dërmaku, Komisionere për Informim dhe Privatësi

Muhedin Nushi, Këshilltar të lartë politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

E enjte, 28 shtator

10:30 – 11:00

Ardhja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve

11:00 – 12:30

Paneli i tretë: Nxitja e ndryshmit përmes inovacionit: Eksplorimi i metodave kreative për aktivizmin qytetar dhe strategjitë e angazhimit

Nga perspektiva e aktivizmit qytetar të Kosovës, inovacioni po shfaqet si një katalizator për ndryshime transformuese. Aktivistët duke bashkuar strategjitë kreative me platformat digjitale, po zgjerojnë shtrirjen e tyre dhe po ndezin biseda me ndikim. Ky ndryshim drejt qasjeve inovative nuk është vetëm një trend, por një përgjigje ndaj sfidave në zhvillim me të cilat përballet Kosova. Diskutimi i panelit me temë “Nxitja e ndryshimit përmes inovacionit: Eksplorimi i metodave kreative për aktivizmin qytetar dhe strategjitë e angazhimit” do të thellohet në bashkimin e inovacionit dhe angazhimit qytetar. Nëpërmjet shembujve të botës reale, pjesëmarrësit do të shqyrtojnë se si taktikat e drejtuara nga teknologjia mund të rrisin transparencën, gjithëpërfshirjen dhe bashkëpunimin. Ky dialog tregon se si inovacioni nuk është vetëm një mjet për ndryshim, por një rrugë drejt një demokracie më pjesëmarrëse dhe një të ardhme më të ndritshme qytetare për Kosovën.

moderator:

Xhemajl Rexha, kryetar i Bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës

panelistët:

Dushan Radakoviq, Drejtor egzekutiv, Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC)

Marigona Shabiu, Drejtoresha ekzekutive në Nismën e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR)

Allen Meta, Menaxher projekti, Demokraci për zhvillim (D4D)

12:30 – 13:00

Pushim i shkurtër me pije freskuese

13:00 – 14:30

Paneli i katërt: Dekodimi i Transparencës: Ridefinimi i Narrativës Antikorrupsion të Kosovës panel

Në Kosovë, roli i mediave në nxitjen e transparencës dhe llogaridhënies digjitale është i një rëndësie të madhe për një perspektivë në zhvillim. Përderisa teknologjia riformëson komunikimin, media shërben si një gur themeli në ndërtimin e një shoqërie të informuar dhe vigjilente. Mediat në Kosovë, përmes platformave digjitale, kanë fuqinë të zbulojnë informacione të fshehura dhe të hedhin dritë mbi çështjet që kërkojnë vëmendjen e publikut. Duke përforcuar zërat dhe duke siguruar që informacioni të rrjedhë lirshëm, mediat promovojnë një kulturë transparence ku qytetarët mund të kenë qasje në informacion të saktë dhe në kohë. Roli i medias shtrihet përtej raportimit; mediat angazhohen në mënyrë aktive në kërkim të përgjegjësisë nga institucionet dhe individët për veprimet e tyre. Gazetaria hulumtuese, analiza e të dhënave dhe verifikimi i fakteve kontribuojnë në një sistem të fortë kontrollesh dhe balancash, duke siguruar që pushteti të përdoret me përgjegjësi

moderator:

Budimir Niçiq është drejtor, redaktor dhe gazetar i Medija Centar

panelists:

Kreshnik Gashi, gazetar, Redaktorit dhe Moderatorit të Drejtësia në Kosovë

Ardiana Thaçi Mehmeti, gazetare hulumtuese dhe autore e emisionit dokumentar “Alibi”

Isak Vorguçiq drejtor i Radios së pavarur Kim në Čaglavica/Çagllavicë

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd