Nema napretka u primeni zakona o položaju nevećinskih zajednica

Nevladina organizacija Aktiv je 26. februara 2024. godine u Prištini predstavila publikaciju „Mapa puta za unapređenje prava nevećinskih zajednica“, koja analizira položaj, ključne probleme i perspektivu nevećinskih zajednica na Kosovu za 2022. godinu.

Ova analiza pokazuje da je primetan nedostatak interesovanja političkih aktera da uzmu u obzir potrebe nevećinskih zajednica na Kosovu. „Štaviše, zapažen je mali ili gotovo nikakav napredak kada su u pitanju volja i spremnost institucija da unaprede primenu zakona koji regulišu prava nevećinskih zajednica”, navodi se.

Prema zaključcima iz istraživačkih aktivnosti NVO Aktiv i drugih organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima nevećinskih zajednica, primetan je nedostatak opipljivog napretka u pogledu poštovanja prava zajednica, a koja su inače temelj svih ustavnih i zakonskih okvira Kosova.

Krize koje su se desile tokom 2022. godine, posebno na severu Kosova, tiču se pitanja vladavine prava i direktno su odraz visokog stepena nelagodnosti koji doživljavaju pripadnici nevećinskih zajednica.

Pripadnici srpske zajednice su uglavnom zabrinuti za svoju fizičku bezbednost, pre svega u vezi sa dinamikom između Beograda i Prištine. Oni često govore o atmosferi straha, uz probleme sa imovinskim pravima, pristupom uslugama i kulturnim nasleđem. Povratnici se suočavaju sa problemima u pristupu dokumentima.

„Događaji iz 2022. godine su uticali na pogoršanje odnosa između kosovskih Srba i centralne vlade i naveli mnoge da preispituju dugoročnu održivost njihove budućnosti na Kosovu”, pokazalo je istraživanje.

Nevećinske zajednice su ukazale na različite probleme. Pripadnici zajednica Roma, Aškalija i Egipćana su istakli izazove u pristupu javnim uslugama, kao i uslugama na romskom jeziku, poput opštine Gračanica. Pripadnici bošnjačke zajednice su ukazivali uglavnom na probleme u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika. Goranska zajednica je pored problema u upotrebi jezika ukazala i na problem čestih pljački u region opštine Dragaš. I pripadnici turske zajednice ističu probleme u vezi sa pitanjima upotrebe jezika.

Ova publikacija donosi i preporuke za ključne interese svake od nevećinskih zajednica na Kosovu. Naglašava se važnost političkog učešća i zastupljenosti nevećinskih zajednica. Preporučuje se i da se Konsultativno veće za zajednice reformiše kako bi se povećali potencijali za pronalaženje institucionalnih rešenja za probleme nevećinskih zajednica. Efikasnost u radu treba da razmotre i Ministarstvo za zajednice i povratak i Kancelarija za pitanja zajednica.

Publikacije je podržana od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy – NED).

Publikacija je dostupna na tri jezika, na srpskom, albanskom i engleskom.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd