20. novembar. 2019. | 9:33 | Public Opinion Polls


Trend Analiza 2019Dokument koji se nalazi pred vama je istraţivanje koje veċ petu godinu zaredom sprovodi NVO AKTIV sa ciljem da identifikuje najvaţnije stavove i percepcije srpske zajednice na Kosovu u vezi sa glavnim društvenim, ekonomskim, političkim i drugim procesima koji imaju direktan ili indirektan uticaj na njihov ţivot. Dobijeni podaci vam pruţaju uvid u efekte koje takvi procesi imaju po srpsku zajednicu na Kosovu, njene potrebe i prioritete i kao takvi predstavljaju vredan izvor informacija za kreiranje civilnih inicijativa ili strategija/politika na svim nivoima vlasti, koje za cilj imaju da odgovore na realne potrebe stanovništva. Rezultati ovog istraţivanja mogu i trebalo bi da postanu polazna osnova takvih napora, bez obzira da li su u pitanju razvojne inicijative, društveni dijalog, pa čak i politička rešenja nekih problema koji dugoročno optereċuju normalizovanje ţivota na Kosovu.  

Analiza trendova 2019