9. maj. 2021. | 11:15 | Policy Documents


Službena dvojezičnost na Kosovu – ključni preduslovi i izazoviPublikacija “Službena dvojezičnost na Kosovu – ključni preduslovi i izazovi” predstavlja završni istraživački dokument na projektu “Kreiranje dvojezičnog Kosova”. Ovaj projekat je sprovodio NVO AKTIV u periodu od oktobra 2018. do marta 2021. godine, na osnovu finansijske podrške Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini. Projekat je sprovođen sa ciljem da se unapredi poštovanje jezičkih prava na Kosovu, u prvom redu ravnopravne institucionalne upotrebe albanskog i srpskog jezika. Ova publikacija predstavlja svojevrsno “zaveštanje” projekta. Ona treba da posluži kao izvor saznanja o nedostacima sistema zaštite jezičkih prava na Kosovu, ali i kao putokaz za dalji rad na njihovom prevazilaženju.

Publikacija “Službena dvojezičnost na Kosovu – ključni preduslovi i izazovi” nastoji da pruži doprinos stručnoj i teorijskog raspravi o problemima službene dvojezičnosti na Kosovu. Pitanja koja ona postavlja i rešenja koja nudi nisu konačna. Potrebno je da ona posluži kao povod i drugim akterima, pre svega onima koji dolaze iz institucija, da se i sami uključe u razgovor o ovim problemima i potencijalnim rešenjima.