3. jul. 2020. | 12:06 | Reports


Jezičke prepreke jednakom pristupu uslugamaStudija “Jezičke prepreke jednakom pristupu uslugama” predstavlja rezultat višemesečnog istraživanja koje je imalo za cilj da popuni prazninu u poznavanju stepena ostvarenosti službene dvojezičnosti u pristupu javnim uslugama na Kosovu. Osnovno pitanje na koje je ovo istraživanje nastojalo da odgovori jeste da li je građanima Kosova koji govore srpski jezik omogudeno da pod ravnopravnim uslovima zaštite svoja prava i interese pred organima upravne i sudske vlasti.