30. decembar. 2019. | 12:48 | Reports


Učešće građana u procesu donošenja odluka na lokanom nivouCilj ovog istraživanja jeste da proceni stepen u kome se određeni broj osnovnih principa participativne demokratije praktikuje u osam (istraživanjem targetiranih) opštinskih uprava na Kosovu, koristeći unapred definisanu metodologiju i istraživačke principe.

Uzimajući u obzir zakonske odredbe koje obavezuju opštinske samouprave da omoguće učešće lokalnog stanovništva u upravljanju, ovaj izveštaj će pokušati da analizira i proceni kvalitet i obim učešća građana u različitim lokalnim političkim procesima u sledećih osam opština obuhvaćenih istraživanjem:

  • Severna Mitrovica
  • Zvečan
  • Zubin Potok
  • Leposavić
  • Novo Brdo
  • Parteš
  • Štrpce
  • Gračanica

Učešće građana u procesu donošenja odluka na lokanom nivou