1. februar. 2021. | 10:59 | Reports


Godišnji izveštaj o stanju jezičkih prava na Kosovu: Jezička prava u vreme pandemijeGodišnji izveštaj pokriva period od 13. marta, kada je na Kosovu zvanično proglašena epidemija, do 15. oktobra 2020. godine. Cilj ovog izveštaja je da dokumentuje propuste centralnih institucija u vezi sa poštovanjem Zakona o upotrebi jezika tokom ovog perioda. Fokus izveštaja je na poštovanju službene dvojezičnosti i ravnopravnoj upotrebi srpskog jezika, kao manje zastupljenog službenog jezika. S tim u vezi, izveštaj će nastojati da ukaže na štetne posledice koje je odsustvo informacija na srpskom jeziku imalo po dobrobit pripadnika srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu koje koriste srpski jezik u komunikaciji sa institucijama.