8. mart. 2021. | 2:26


Unapređivanje prava nevećinskih zajednica putem digitalnih i zagovaračkih aktivnosti


Status: Ongoing

Donator: Olof Palme International Center

Opšti cilj: Rešavanje ključnih problema sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice na Kosovu u vreme pandemije COVID-19 putem pozitivnog zagovaranja i digitalne kampanje.

Projektom je predviđeno postizanje sledećih rezultata:

Rezultat I. TERENSKO ISTRAŽIVANJE, koje će za posledicu imati prikupljanje dubinskih znanja o ključnim problemima sa kojima se suočavaju pripadnici nevećinskih zajednica u vremenu pandemije COVID-19;

Rezultat II. DIGITALNA KAMPANJA, koja će generisati veću svest i znanje među pripadnicima nevećinskih zajednica na Kosovu o njihovim zakonima zagarantovanim pravima i mehanizmima njihove zaštite;

Rezultat III. POZITIVNI ZAGOVARAČKI NAPORI, čiji je cilj rešavanje nekoliko ključnih problema sa kojima se susreću nevećinske zajednice, a koji će biti sprovedeni od strane institucija centralnog nivoa, a posredovani od strane članica zagovaračke platforme Empirika.

Projektne vesti