6. February. 2019. | 01:38


Konsultacije EU sa civilnim društvom na severu povodom Izveštaja o Kosovu za 2019.Kancelarija EU na Kosovu je u saradnji sa NVO "Aktiv" organizovala 4. februara konsultacije sa civilnim društvom povodom Izveštaja o Kosovu za 2019. Predstavnici dvadesetak srpskih nevladinih organizacija su imali priliku da se izjasne o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice na Kosovu.

U uvodnom govoru gos. Rikardo Seri, šef odeljenja za političke, ekonomske i evropske integracije, Kancelarija Evropske unije na Kosovu, je napomenuo važnost ovog izveštaja, jer se njime meri nivo postignutog napretka institucija u nekoliko ključnih područja.

Tokom dalje diskusije , gos.Felix Rathje ,službenik za politike Kancelarija EU je vodio diskusiju i ukazivao na važnost da se razmotri svaki segment progresa koji je relevantan za  nevećinske zajednice.

NVO "Aktiv" je, u saradnji sa još pet drugih organizacija civilnog društva, napravila analizu problema sa kojima se susreće srpska zajednica, ali i ostale nevećinske zajednice na Kosovu. Na osnovu toga sačinila je podneske koji su predati EU. Između ostalog, predočene su prepreke u procesu povratka raseljenih lica, nepoštovanje prava na upotrebu jezika i pristupu dokumentima. Napomenute su zabrinutosti koje se javljaju u vezi sa pravima zajednica i potencijalnim bezbedonosnim rizicima i izazovima, ali i strepanja da se eventualnim uvođenjem “suđenja u odsustvu” za ratne zločine mogu podizati neosnovane optužnice protiv Srba.