20. nëntor. 2019. | 9:33 | Public Opinion Polls


Analiza e Trendit 2019Dokumenti para jush është një studim i realizuar për të pestin vit me radhë nga OJQ AKTIV me qëllim të identifikimit të qëndrimeve dhe perceptimeve kryesore të komunitetit serb në Kosovë në lidhje me proceset kryesore shoqërore, ekonomike, politike dhe të tjera që kanë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në jetën e tyre. Të dhënat e fituara ofrojnë një pasqyrë mbi efektet që proceset e tilla kanë në komunitetin serb në Kosovë, nevojat dhe prioritetet e tij dhe, si të tilla paraqesin një burim të vlefshëm të informacionit për krijimin e iniciativave dhe strategjive/politikave qytetare në të gjitha nivelet qeverisëse që synojnë plotësimin e nevojave reale të popullsisë. Rezultatet e këtij hulumtimi mund dhe duhet të bëhen pikënisje për përpjekje të tilla, pa marrë parasysh se a janë ato nisma zhvillimore, dialog shoqëror madje dhe zgjidhje politike për disa nga problemet që për një periudhë të gjatë rëndojnë normalizimin e jetës në Kosovë. 

Analiza e Trendit 2019