5. mars. 2020. | 3:20 | Reports


Transparometri komunal 2019Ky hulumtim është realizuar në të gjitha Komunat e Kosovës, 38 sish. Performanca e institucioneve Komunale është vlerësuar në bazë të 47 indikatorëve, të hartuar sipas modeleve dhe paraprake të Transparometrit.

Transparometri komunal 2019