29. prill. 2022. | 11:18 | Reports


MIGRANTET DHE AZIL KERKUESITKy publikim është përgatitur me mbështetjen e mirë të Bashkimit Evropian në kuadër të projektit rajonal “Siguria për qeniet njerëzore dhe kufijtë – Luftimi i kontrabandës së migrantëve në Ballkanin Perëndimor”. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe Këshillit Ballkanik për Refugjatët dhe Migracionin (BRMC).