3. korrik. 2020. | 12:06 | Reports


Language Impediments to Equal Access to ServicesStudimi “Pengesat gjuhësore ndaj qasjes së barabartë të shërbimeve”, përmbledh dhe shtjellon rezultatet e një hulumtimi disa mujorë që ka pas për qëllim plotësimin e zbrazëtirave në përceptimin dhe përcaktimin e shkallës së realizueshmërisë së dygjuhësisë zyrtare në qasjen ndaj shërbimeve publike në Kosovë. Çështja kryesore që hulumtimi në fjala ka pasur për qëllim të përgjigjet, ndërlidhet me sigurimin e mundësisë për qytetarët e Kosovës që e flasin gjuhën serbe për të mbrojtur të të drejtat dhe interesat e tyre nën kushtet e barabarta përballë organeve administrative dhe gjyqësorit.