30. dhjetor. 2016. | 2:29 | Other Documents


SI TË REGJISTROHET NJË BIZNES NË KOSOVËKy publikim është i disponueshëm vetëm në gjuhën serbe. Përmban informacion të detajuar rreth llojeve të bizneseve të njohura nga ligjet e Kosovës dhe ofron një listë të hapave konkretë dhe dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin e një biznesi në Kosovë.